Click here to view an unofficial English translation of our Terms of Service for Netherlands.

VOORWAARDEN: Versie gepubliceerd op 10 februari 2019

Talent.io Netherlands B.V. exploiteert in Nederland het talentplatform Talent.io waarop werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht.

Definities

Arbeidsovereenkomst: heeft de betekenis uit artikel 3.3.

Gebruiker: iedere Kandidaat en Werkgever.

Kandidaat: een werkzoekende die zich registreert op het Platform door middel van het aanmaken van een gebruikersaccount.

Overeenkomst: heeft de betekenis uit artikel 1.1.

Partijen: Talent.io en iedere Gebruiker gezamenlijk.

Platform: het door Talent.io via de website https://www.talent.io aangeboden talentplatform waarop kandidaten en werkgevers zich aanmelden en vervolgens met elkaar in contact kunnen komen met als doel een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Sollicitatieverzoek: heeft de betekenis uit artikel 3.1.

Talent.io: Talent.io Netherlands B.V., met adres Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 72570199.

Werkgever: iedere werkgever die zich registreert op het Platform door middel van het aanmaken van een gebruikersaccount.

1. Registratie en toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Nadat een Gebruiker een gebruikersaccount aanmaakt op het Platform ontvangt deze Gebruiker een activeringslink op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. Activeert een Gebruiker zijn gebruikersaccount via de activeringslink dat komt op dat moment een overeenkomst tot stand tussen Talent.io en de Gebruiker waarop deze voorwaarden en de privacyrichtlijnen van Talent.io (https://www.talent.io/privacy) van toepassing zijn (de Overeenkomst).

1.2 De (algemene) voorwaarden van een Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij Talent.io hiermee bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

1.3 Talent.io mag deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande toestemming wijzigen en zal iedere Gebruiker van een wijziging op de hoogte stellen. Een wijziging wordt geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd door een Gebruiker, tenzij een Gebruiker bezwaar maakt tegen de wijziging per post of via e-mail (zie artikel 12.2 voor de contactgegevens van Talent.io).

1.4 Een Gebruiker zal Talent.io volledige en actuele gegevens naar waarheid te verstrekken en slechts één account aanmaken op het Platform.

1.5 Gebruikers en de door hen verstrekte gegevens worden door Talent.io niet op juistheid gecontroleerd, maar Talent.io behoudt zich het recht voor te allen tijde een dergelijke controle uit te voeren. Een Werkgever is zelf verantwoordelijk de eventueel benodigde vaardigheden, ervaring en referenties van een Kandidaat te verifiëren.

2. Gebruik van het Platform

2.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan om het Platform (a) voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor Talent.io het Platform aanbiedt of (b) te gebruiken in strijd met de (financiële) belangen van Talent.io.


2.2 Talent.io is gerechtigd het Platform aan iedereen aan te bieden, waaronder begrepen (rechts)personen die potentiële concurrenten van een Gebruiker zijn.

2.3 Talent.io behoudt zich het recht voor het gebruikersaccount van een Gebruiker zonder aankondiging te blokkeren of een Gebruiker per direct de toegang tot het Platform te ontzeggen als:

a) een Gebruiker op het Platform valse, onnauwkeurige, achterhaalde of onvolledige gegevens verstrekt en deze ondanks een sommatie niet tijdig corrigeert;

b) een Kandidaat herhaaldelijk niet overeenkomstig artikel 3.1 binnen 48 uur op een Sollicitatieverzoek reageert;

c) een Gebruiker ongepaste of onrechtmatige content op het Platform of met andere Gebruikers deelt; of

d) een Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van de Overeenkomst.

3. Sollicitatieverzoek en arbeidsovereenkomst

3.1 Het profiel van een Kandidaat is zichtbaar op het Platform nadat het profiel door Talent.io is goedgekeurd. Vanaf het moment dat het profiel van een Kandidaat zichtbaar is op het Platform kan een Kandidaat van Werkgevers een verzoek ontvangen om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure van een Werkgever (een Sollicitatieverzoek). Een Sollicitatieverzoek bevat een salarisvoorstel en eventueel een functieomschrijving. Een Kandidaat is verplicht binnen 48 uur na ontvangst van een Sollicitatieverzoek op dit Sollicitatieverzoek te reageren. Een Kandidaat kan meerdere Sollicitatieverzoeken accepteren.

3.2 Na het uitbrengen van een Sollicitatieverzoek is een Werkgever verplicht om gedurende en voorafgaande aan de sollicitatieprocedure uitsluitend via het Platform met deze Kandidaat te communiceren.

3.3 Een Werkgever kan een Kandidaat na afloop van de sollicitatieprocedure een mondeling of schriftelijk aanbod doen tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een Kandidaat kan dit aanbod mondeling of schriftelijk aanvaarden, waarna een arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de Werkgever tot stand komt (een Arbeidsovereenkomst).

3.4 Vanaf de totstandkoming van een Arbeidsovereenkomst is een Werkgever overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 een vergoeding verschuldigd aan Talent.io.

3.5 Talent.io is en zal nooit partij zijn of worden bij een Arbeidsovereenkomst. Talent.io zal dus nooit kunnen worden aangemerkt als werkgever van een Kandidaat. Talent.io garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een Arbeidsovereenkomst of de naleving daarvan.

3.6 Een sollicitatieprocedure eindigt op het moment dat (a) er een Arbeidsovereenkomst tussen die Werkgever en een Kandidaat wordt gesloten of (b) een Gebruiker of Talent.io een sollicitatieprocedure op het Platform beëindigt.

4. Vergoeding

4.1 Het gebruik van het Platform is voor een Kandidaat kosteloos.

4.2 Een Werkgever is voor het gebruik van het Platform een vergoeding verschuldigd aan Talent.io op het moment dat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt (de Vergoeding). De hoogte van de Vergoeding (exclusief BTW) wordt als volgt berekend:
Een Werkgever betaalt een eenmalige vergoeding ter hoogte van 15% van het in de Arbeidsovereenkomst vastgelegde brutojaarsalaris (het Brutojaarsalaris).
Het Brutojaarsalaris bestaat uit het brutojaarsalaris, alle variabele bestanddelen van het salaris, alle resultaatafhankelijke bonussen en jaarbonussen. Als een Werkgever met een Kandidaat een salaris overeenkomt dat lager is dan het marktconforme salaris in ruil voor aandelen of (virtuele) aandelenopties, behoudt Talent.io zich het recht voor in plaats van het overeengekomen salaris het tijdens de sollicitatieprocedure op het Platform door de Werkgever oorspronkelijk aan de Kandidaat geboden Brutojaarsalaris als uitgangspunt te nemen voor de berekening van de Vergoeding.

4.3 Eindigt een Arbeidsovereenkomst binnen drie maanden na ingang van het dienstverband (bijvoorbeeld door opzegging of ontbinding) dan heeft de Werkgever recht op een restitutie van de aan Talent.io betaalde Vergoeding in de vorm van een tegoed (het Restitutietegoed), mits (a) de Werkgever binnen 10 dagen na beëindiging van de Arbeidsovereenkomst Talent.io schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging en (b) de Arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege redenen te wijten aan de Kandidaat.

4.4 Het Restitutietegoed wordt door (en ter volledige discretie van) Talent.io verrekend met een toekomstige door de Werkgever aan Talent.io verschuldigde Vergoeding.

4.5 Het Restitutietegoed van een Werkgever vervalt wanneer een Werkgever of een aan de Werkgever gelieerde onderneming de Kandidaat binnen twaalf maanden na de datum van beëindiging van de Arbeidsovereenkomst (opnieuw) aanneemt.

4.6 Een Werkgever is ook een Vergoeding verschuldigd aan Talent.io in het geval:

a) een Arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder een opschortende voorwaarde;

b) er binnen twaalf maanden na afloop van een sollicitatieprocedure, zoals bedoeld in artikel 3.5, een Arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen een Werkgever en een Kandidaat; of

c) een Werkgever een Kandidaat binnen twaalf maanden na afloop van een sollicitatieprocedure, zoals bedoeld in artikel 3.5, aan een derde introduceert en Kandidaat bij deze derde wordt aangenomen.

4.7 Een Werkgever die meerdere Kandidaten aanneemt, is een Vergoeding verschuldigd voor elk van de met die Kandidaten aangegane Arbeidsovereenkomsten.

4.8 Talent.io factureert aan Werkgevers de Vergoedingen binnen zeven dagen na ingang van het dienstverband van een Kandidaat. Het factuurbedrag is onmiddellijk verschuldigd en moet worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Talent.io is gerechtigd om bij een te late betaling de wettelijke rente (maandelijks berekend) over het factuurbedrag in rekening te brengen.

4.9 Onverminderd artikel 4.3, is het een Werkgever niet toegestaan een verschuldigde Vergoeding te verrekenen met een tegenvordering op Talent.io of het recht van retentie in te roepen. Eventuele (juridische) kosten die Talent.io maakt om een factuur voldaan te krijgen, komen voor rekening van die Werkgever.

5. Informatieplicht

5.1 Een Kandidaat is verplicht Talent.io zo snel mogelijk te informeren wanneer deze Kandidaat een door een Werkgever (of aan een door Werkgever gelieerde onderneming) gedaan aanbod accepteert en via het Platform met deze Werkgever in contact is gekomen of de contactgegevens van de Werkgever via het Platform heeft ontvangen. Daarnaast is een Kandidaat verplicht de belangrijkste kenmerken van de Arbeidsovereenkomst (waaronder het salaris, de datum van ondertekening van de Arbeidsovereenkomst, de duur van de Arbeidsovereenkomst en de ingangsdatum van het dienstverband) zo snel mogelijk mee te delen aan Talent.io.

5.2 De verplichting om Talent.io te informeren als bedoeld in artikel 5.1 rust mede op de Werkgever.

5.3 Een inbreuk op dit artikel 5 gemaakt door een Werkgever verplicht die Werkgever tot betaling van een boete van eenmalig in totaal 7,5% van het tijdens de sollicitatieprocedure op het Platform door Werkgever oorspronkelijk aan Kandidaat aangeboden Brutojaarsalaris. Deze boete doet niet af aan de mogelijk van Talent.io om van de Werkgever aanvullende schadevergoeding te claimen.

6. Looptijd en opzegging

6.1 Een Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen opzeggen.

6.2 Talent.io kan de Overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand opzeggen tegen het einde van een maand.


6.3 Opzegging door een Gebruiker geschiedt door opheffing van het gebruikersaccount of door een schriftelijke mededeling aan Talent.io.

6.4 Opzegging heeft tot gevolg dat toegang tot het Platform onmiddellijk – eventueel na verloop van een opzeggingstermijn – wordt geblokkeerd. Een eventuele opzegging op welke rechtsgrond dan ook laat bestaande betalingsverplichtingen onverlet.

7. Aansprakelijkheid Talent.io

7.1 Talent.io is niet aansprakelijk voor schade die een Gebruiker lijdt door gebruik van het Platform of in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talent.io.


7.2 Talent.io is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuiste gebruik of misbruik van, of storingen of fouten in het Platform.

7.3 Het Platform kan links bevatten naar websites van derden waarover Talent.io geen controle heeft. Talent.io is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de websites van derden. Het gebruik van de diensten of producten van derden geschiedt volledig op eigen risico.


7.4 Mocht Talent.io aansprakelijk zijn voor schade, dan wordt deze beperkt tot de vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de laatste Vergoeding die door een Werkgever is betaald aan Talent.io of het bedrag dat de verzekeraar van Talent.io in dat concrete geval uitkeert.

8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op het Platform berusten bij Talent.io of diens licentiegevers. Een Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voor het gebruik van het Platform noodzakelijk zijn. Een Gebruiker mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins verhandelen zonder toestemming van Talent.io.


9. Gebruik van derden

Talent.io behoudt zich het recht voor aan derden opdracht te geven om prestaties van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verrichten. De gegevens van een Gebruiker worden uitsluitend in het kader van het met de Overeenkomst beoogde doel ter beschikking gesteld aan deze derden.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen vertrouwelijk behandelen. Van deze verplichting is uitgezonderd: informatie die (a) algemeen bekend is (informatie die zonder meer voor derden toegankelijk is), (b) door derden rechtmatig is geopenbaard of (c) op verzoek van de autoriteiten of overige overheidsinstellingen moet worden verstrekt of die voor adviesdoeleinden noodzakelijkerwijs moet worden meegedeeld aan adviseurs van Partijen of aan overige van beroepswege wettelijk tot geheimhouding verplichte personen.

10.2 Talent.io is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging hiervan, bedrijfsnamen en de als zodanig herkenbare merken van Gebruikers kosteloos te (blijven) gebruiken voor referentiedoeleinden.

11. Privacy

11.1 Voor het gebruik van het Platform is het verplicht een gebruikersaccount aan te maken en daarbij een (onder andere) een naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord op te geven.

11.2 Talent.io verwerkt persoonsgegevens van een Gebruiker. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met de privacyrichtlijnen van Talent.io, te raadplegen via https://www.talent.io/privacy.

11.3 Talent.io is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van een Gebruiker door een Gebruiker.


12. Contactgegevens

12.1 Alle schriftelijke mededelingen gericht aan Talent.io worden bij voorkeur verzonden per e-mail gericht aan het e-mailadres zoals weergegeven in artikel 12.2, tenzij dit naar de aard van de mededeling niet mogelijk is.

12.2 De contactgegevens van Talent.io zijn als volgt:

Talent.io Netherlands B.V.

Adres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam

E-mailadres: contact@talent.io

13. Algemeen

13.1 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de artikelen 4.6 en 10 onverminderd van kracht.

13.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Talent.io na onderling overleg met een Gebruiker worden vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

13.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.4 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen, nadat Partijen geprobeerd hebben er onderling uit te komen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Gebruiker of een andere volgens de wet bevoegde rechter.