:bar_chart: Covid-19 – Recruiten tech bedrijven in Nederland nog? Kijk hier voor de laatste updates.

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alleen onze gedetailleerde Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV als hieronder vermeld) hebben contractuele waarde. Om u evenwel in het kort een voorstel te geven over onze werkwijze hebben wij vier essentiële punten samengevat:

 

Missie van Talent

Talent verleent services door kandidaten en recruiters met elkaar in contact te brengen via deze website: https://www.talent.io.

 

Aanbod gratis voor kandidaten en succesvol voor recruiters

De dienstverlening van Talent is gratis voor kandidaten. 

De toegang tot de website www.talent.io is gratis. Talent factureert de recruiter alleen servicekosten wanneer de recruiter en kandidaat een contract aangaan.

 

Servicekosten op afzonderlijke basis

1 – De Recruiter en de Kandidaat tekenen een arbeidscontract: 

Talent factureert de recruiter 15% van het brutojaarsalaris van de kandidaat contant te betalen op de datum van indiensttreding van de kandidaat. Bij vertrek van de kandidaat binnen 3 maanden wordt een rekruteringskrediet (12 maanden geldig) toegekend aan de recruiter om de kandidaat die is vertrokken te vervangen, onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in onze AGV.

Als u uw inkomsten wilt optimaliseren, biedt Talent u de mogelijkheid om maandelijks 1,2% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat te betalen, gedurende 18 maanden (in plaats van 15% in contanten). In geval van vertrek van de Kandidaat wordt de maandelijkse facturatie onderbroken in de maand volgend op de kennisgeving van de recruiter aan Talent (met overleg van bewijsstuk). Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de recruiter een automatische incassomachtiging invullen die Talent machtigt om de verschuldigde bedragen maandelijks automatisch af te schrijven. 

De recruiter wordt verzocht zijn of haar factureringsvoorkeuren door te geven. Als de recruiter niet reageert, wordt de optie contante betaling standaard toegepast.

 

2 – De recruiter en de kandidaat tekenen een stageovereenkomst: 

Talent brengt een bedrag van € 1.500 aan servicekosten in rekening, tegen contante betaling op de datum van de indiensttreding van de kandidaat. Als de kandidaat na de stage wordt aangeworven, rekent Talent € 2.500 aan aanvullende servicekosten.

 

3 – De recruiter en de kandidaat tekenen een contract voor het verlenen van diensten of een overeenkomst van opdracht: 

De servicekosten van Talent bedragen de honoraria van de kandidaat x 100/85 verminderd met het bedrag van de vergoeding van de Kandidaat. De facturatie wordt in gang gezet doordat de recruiter elke maand de urenstaten van de kandidaat accepteert, waarbij een urenstaat als geaccepteerd wordt beschouwd als er binnen 7 dagen geen bezwaar is ingediend. 

De honoraria van de kandidaat en de servicekosten worden betaald via een automatische incasso (via een externe bankdienst) en automatisch worden overgemaakt aan de begunstigden (Kandidaat en Talent). 

 

Goede trouw met betrekking tot de informatie

Als u als recruiter of kandidaat onze website gebruikt, als u een contract aangaat met een lid dat zich binnen 12 maanden na uw uitwisseling op ons platform registreert, gaat u ermee akkoord Talent te informeren over de inhoud van het contract en Talent een kopie ervan te verstrekken, zodat de servicekosten in rekening kunnen worden gebracht.

ONZE GEDETAILLEERDE AGV

 

Dit document omvat de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website www.talent.io en meer in het algemeen de dienstverlening van Talent.io Netherlands B.V. (hierna “Talent”).

Wij wijzen u erop dat de Algemene voorwaarden van Talent op elk moment kunnen worden gewijzigd, u wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

 

DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN OP “IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN, VERKLAART U DAT:

(1) U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT ER AAN VERBONDEN TE ZIJN; 

(2) U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM EEN VERBINTENIS AAN TE GAAN, HETZIJ PERSOONLIJK, HETZIJ NAMENS HET BEDRIJF DAT U OPGEEFT OP HET MOMENT VAN UW REGISTRATIE.

IN HET GEVAL DAT U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZULT U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DE SERVICE.

 

Talent biedt een service om kandidaten en recruiters via de website met elkaar in contact te brengen: https://www.talent.io (de “Service” en de “Website”).

Kandidaat” verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die om registratie op de Website verzoekt om er nieuwe professionele mogelijkheden te vinden.

Recruiter” verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die verzoekt om registratie op de Website om in contact te worden gebracht met Kandidaten.

 Kandidaten en Recruiters communiceren op de Website via hun Profiel

 

Profiel” verwijst naar alle inhoud (informatie en elk dossier met inbegrip van foto’s, curriculum vitae, enz.) gepubliceerd door een Kandidaat of Recruiter om zich voor te stellen en te communiceren op de Website.

DEEL 1 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE KANDIDAAT

1 – Werking van de Service

Talent is een gratis service voor de Kandidaat die tot doel heeft u in staat te stellen nieuwe professionele mogelijkheden te ontdekken, op een efficiënte en snelle manier.

Nadat u zich op de Website heeft geregistreerd en uw registratie is gevalideerd door Talent, kunt u gebruikmaken van de Service. 

De Service stelt u in staat om een Uitnodiging voor een Gesprek van de Recruiter(s) te ontvangen. Een Uitnodiging voor een Gesprek is een bericht van een Recruiter aan een Kandidaat om zijn interesse in zijn/haar Profiel kenbaar te maken. 

Daarna, als uw uitwisselingen met de Recruiter(s) succesvol zijn, kunt u een Contract afsluiten met het bedrijf vertegenwoordigd door de Recruiter

Dit Contract kan bestaan uit (i) een stageovereenkomst, indien de Kandidaat een student is of zijn einddiploma in de laatste zes maanden heeft behaald, (ii) een arbeidsovereenkomst of (iii) een contract voor de levering van diensten, overeenkomst van opdracht, of een contract van welke aard dan ook dat bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen betaling van een vergoeding te regelen.

Alleen de sluiting van een dergelijk Contract zal leiden tot wederzijdse verplichtingen tussen de Kandidaat en de Recruiter.

 

2 – Registratieproces

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een account aan te maken en uw Profiel in te vullen, met vermelding van met name uw naam, opleiding, beroepservaring, vaardigheden en het bedrag van de vergoeding die u wenst te ontvangen.

Om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen, gaat u ermee akkoord om op het moment van uw Registratie (i) alleen accurate, oprechte en actuele informatie over uw situatie te verstrekken en uw ware identiteit op te geven en (ii) nooit meer dan één account op de Website te hebben.

Talent behoudt zich het recht voor om te allen tijde te vragen naar:

 1. een identiteitsbewijs; 
 2. indien u via een rechtspersoon optreedt, een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van hoogstens 30 dagen oud, alsook een bewijs van bevoegdheid die het bedrijf aan de natuurlijke persoon die zich op zijn naam heeft ingeschreven, heeft verleend.

Indien, ondanks een verzoek daartoe, een dergelijk bewijs niet wordt geleverd, behoudt Talent zich het recht voor haar diensten op te schorten en of uw account te blokkeren of te verwijderen.

Talent kan u ook bellen op het nummer dat u hebt opgegeven, om uw Profiel te bespreken, voordat u uw registratie accepteert.

Niettemin behoudt Talent zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke aanvraag tot registratie op de Website te aanvaarden of te weigeren, in het bijzonder na het raadplegen van de informatie die vrij toegankelijk is over u.

 

3 – Contractuele vrijheid van de Kandidaat

Registratie op de Website en toegang tot de Service brengen geen enkele verplichting mee voor de Kandidaat om een Uitnodiging voor een Gesprek of een Overeenkomst van welke aard dan ook te aanvaarden. 

Alleen het sluiten van een Contract tussen u als Kandidaat en de Recruiter zal leiden tot wederzijdse verplichtingen. De voorwaarden van het Contract (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de opdracht) worden vrijelijk besproken door de Kandidaat en de Recruiter, zonder dat Talent deelneemt aan deze bespreking.

 

4 – Transparantie en informatieverplichting

Indien u als Kandidaat gebruikmaakt van onze Website en als u een Contract sluit met een Recruiter, gaat u akkoord:

(i) Talent onmiddellijk en zonder vertraging op de hoogte te stellen van de datum van ondertekening van het Contract (en Talent te informeren over eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie van het contract of de bevestiging van het dienstverband (per brief of e-mail) te verstrekken of een document op te stellen tussen de Recruiter en uzelf waarin de belangrijkste voorwaarden van het gesloten contract (salaris/honoraria, duur, enz.) zijn vastgelegd;

(iii) Talent onmiddellijk en zonder vertraging op de hoogte te stellen als u niet langer contractueel gebonden bent aan de Recruiter binnen achttien (18) maanden na de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst, om welke reden dan ook.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE RECRUITER

1 – Registratieproces – werking van de Service

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een account aan te maken en uw Profiel in te vullen, inclusief uw naam en bedrijfsnaam, bedrijfsregistratienummer, e-mailadres en aanvullende informatie over uw bedrijf en uw zoekopdracht.

Om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen, gaat u tijdens de registratie ermee akkoord om (i) alleen nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over uw situatie te verstrekken, en uw ware identiteit door te geven en (ii) nooit meer dan één account op de Website te hebben.

Om uw registratie te vergemakkelijken, kan Talent u aanbieden gebruik te maken van een service van een derde partij.

In een dergelijk geval verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die u aan deze derde verstrekt ook nauwkeurig, oprecht en actueel is, om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen.

Als u zich namens een rechtspersoon registreert, moet u daartoe bevoegd zijn.

Na uw registratie zal Talent uw Profiel onderzoeken en kan Talent, indien ze dit nodig acht, elk document opvragen dat de conformiteit van de informatie in uw Profiel met de werkelijkheid kan verifiëren. Het niet reageren op een dergelijk verzoek van Talent kan de weigering van de registratie van u als Recruiter rechtvaardigen. Talent behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk verzoek tot registratie op de Website te aanvaarden of te weigeren.

Nadat u zich hebt geregistreerd en uw Profiel hebt voltooid, heeft u via de Service u toegang tot de Kandidaatprofielen op de Website en kunt u deze online bekijken. U kunt aan kandidaten van uw interesse een Uitnodiging voor een Gesprek richten. Elke Uitnodiging voor een Gesprek moet verplicht informatie bevatten over (i) de aard van het beoogde contract (stageovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht), (ii) een beschrijving van de werkzaamheden en (iii) het bedrag van de voorgestelde vergoeding. Deze Uitnodiging voor een Gesprek is een eenvoudige uitnodiging voor een gesprek en zonder contractuele waarde.

De Recruiter verbindt zich ertoe om enkel via de Website met de Kandidaat te communiceren, totdat de Kandidaat een Uitnodiging voor een Gesprek aanvaardt.

Als de Kandidaat geïnteresseerd is in de Uitnodiging voor een Gesprek en deze aanvaardt, dan begint een traditionele wervingsprocedure, die één of meer gesprekken, al dan niet fysiek, kan omvatten.

Na deze aanvaarding krijgen Kandidaten en Recruiters de mogelijkheid om andere communicatiemiddelen te gebruiken. 

Alleen het sluiten van een Contract tussen u en een Kandidaat schept wederzijdse verplichtingen; in dat geval zal informatie moeten worden doorgegeven aan Talent en zullen er Servicekosten verschuldigd zijn, in overeenstemming met artikel 3 van de AGV.

Ten slotte wordt gespecificeerd dat de voorwaarden van het Contract (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de werkzaamheden) vrijelijk worden besproken door de Kandidaat en de Recruiter, zonder dat Talent deelneemt aan deze bespreking.

Het is de verantwoordelijkheid van de Recruiter om alle verplichte formaliteiten te vervullen met betrekking tot de administratie en de aanstelling van de Kandidaat.

De Recruiter dient met name de nationaliteit van de Kandidaat te controleren en, indien van toepassing, ervoor te zorgen dat hij of zij in het bezit is van een geldige werkvergunning voordat hij of zij wordt aangenomen. De Recruiter is ook verplicht om een medisch onderzoek te laten uitvoeren indien de wet dit vereist en om de tewerkstelling van de Kandidaat op te geven.

De Recruiter verbindt zich ertoe om de Website niet te gebruiken om een Kandidaat te vinden en vervolgens een contract aan te gaan onafhankelijk van de Website, hetzij om het betalen van de Servicekosten van Talent voor de levering van de Talentservice te omzeilen of om enige andere reden.

Wanneer de Recruiter handelt in strijd met de in dit deel 2 opgenomen verplichtingen, is zij gehouden om aanvullende kosten te betalen in overeenstemming met artikel 4 van de AGV.

De Recruiter verbindt zich er ook toe (i) niet bekend te maken aan derden, of op een openbare manier, de namen en identiteiten van de Kandidaten wier Profiel hij/zij heeft verkregen tijdens de Wervingsprocessen en (ii) om de nodige fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen om de inhoud verkregen via de Website te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

2 – Informatieplicht van de Recruiter

Als u als Recruiter gebruikmaakt van onze Website, als u een Arbeidscontract, een stageovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van welke aard dan ook afsluit bedoeld om de uitvoering van werkzaamheden te regelen in ruil voor de betaling van een vergoeding, hetzij voor een onbepaalde of vaste termijn, met een Kandidaat, gaat u ermee akkoord:

(i) Talent onmiddellijk en zonder vertraging te informeren over de datum van ondertekening van het Contract (en Talent op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie van het Contract of de bevestiging van het dienstverband (brief of e-mail) te verstrekken of om een document op te stellen tussen de Kandidaat en uzelf waarin de belangrijkste voorwaarden van het Contract (beloning, duur, enz.) zijn vastgelegd;

(iii) Talent onmiddellijk en zonder vertraging te informeren als u niet langer contractueel gebonden bent aan de Kandidaat binnen achttien (18) maanden na de datum van ondertekening van het Contract, om welke reden dan ook.

 

3 – Servicekosten

Door het aanvaarden van deze AGV, stemt de Recruiter ermee in om Servicekosten te betalen in de gevallen waarin deze van toepassing zijn, in overeenstemming met deze AGV.

Talent behoudt zich het recht voor om haar tarieven en factureringsmethoden op elk moment te wijzigen, na het bijwerken van deze AGV en na u hierover per e-mail te hebben geïnformeerd.

 

3.1 – Verschuldigde Servicekosten

De Servicekosten van Talent zullen volledig verschuldigd zijn door de Recruiter in de volgende gevallen:

 1. a) Als een Kandidaat, geïdentificeerd door het gebruik van onze Website, een arbeidscontract, een stageovereenkomst, een contract voor de levering van diensten, een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat bedoeld om de uitvoering van werkzaamheden te regelen in ruil voor betaling van een vergoeding binnen twaalf (12) maanden na zijn/haar laatste uitwisseling met de Recruiter op de Website;
 2. b) Als de Recruiter de Kandidaat aan om het even welk(e) andere persoon/bedrijf, derde partij, gelieerde aan zijn bedrijf presenteert binnen twaalf (12) maanden na hun laatste uitwisseling op de Website;
 3. c) Als de Kandidaat gepresenteerd door het bedrijf van Talent niet is geselecteerd door de Recruiter of als hij/zij niet akkoord gaat met het Contractvoorstel van de Recruiter, en vervolgens uiteindelijk een zakelijke relatie aangaat met de Recruiter voor deze of andere werkzaamheden, hetzij door middel van een arbeidscontract, een contract voor de levering van diensten, overeenkomst van opdracht, stageovereenkomst of enige andere overeenkomst die bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen vergoeding te regelen, binnen twaalf (12) maanden na hun laatste uitwisseling op de Website;

In ieder geval zijn er, uitgezonderd in de specifieke gevallen in dit document genoemd, Servicekosten aan Talent verschuldigd, ongeacht of er al dan niet een proefperiode is voorzien.

 

3.2 – Bedrag en betalingsvoorwaarden van de Servicekosten

De facturen van Talent zijn verschuldigd vanaf hun ontvangst en de bedragen worden berekend op basis van het type contract dat is afgesloten en de opties die de Recruiter heeft gekozen.

Elk meningsverschil door de Recruiter met betrekking tot de facturering van de Servicekosten moet het onderwerp zijn van een met redenen omklede brief te verzenden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Talent binnen acht (8) dagen na de datum van uitgifte van de factuur. Bij het uitblijven van een dergelijke brief, wordt de Recruiter geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.2.1 – Sluiting van een Arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Recruiter

De Servicekosten van Talent worden berekend als percentage van het brutojaarsalaris. 

Het brutojaarsalaris heeft betrekking op de vaste jaarlijkse brutovergoeding, het volledige variabele deel van de vergoeding, alsmede eventuele bonussen, jaarlijkse bonussen of andere voordelen die alle bestanddelen van het salaris van de Kandidaat vormen.

U heeft de mogelijkheid te kiezen tussen de twee hieronder beschreven betaalmethoden:

Optie 1: Contante betaling – 15% van het brutojaarsalaris

De Recruiter betaalt, in contanten, een bedrag gelijk aan 15% van het brutojaarsalaris als voorzien in de arbeidsovereenkomst(en) van de aangestelde Kandidaat, verschuldigd in contanten op de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Recruiter.

Het betreffende bedrag dient na ontvangst van de factuur van Talent per bankoverschrijving te worden betaald.

Optie 2: Maandelijkse betaling – 1,2% van het brutojaarsalaris over 18 maanden

De Recruiter betaalt maandelijks, voor een periode van 18 maanden, Servicekosten gelijk aan 1,2% van het brutojaarsalaris van de aangestelde Kandidaat.

De eerste betaling zal automatisch en op beveiligde wijze worden afgeschreven op de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Recruiter. Elke volgende betaling wordt eens per maand automatisch en veilig afgeschreven, op een vooraf door Talent vastgestelde vaste datum, gedurende achttien (18) maanden.

De Recruiter kan deze optie alleen kiezen als hij/zij een machtiging voor automatische afschrijvingen geeft, benodigd om automatische incasso’s voor maandelijkse betalingen in te stellen. Hij/zij verbindt zich er ook toe om Talent te informeren in geval van een wijziging van zijn post- of bankgegevens.

Indien er geen machtiging wordt gegeven, zullen de Servicekosten in contanten verschuldigd zijn volgens optie 1.

Zodra Talent op de hoogte is van het afsluiten van een Contract met de Kandidaat, ontvangt u een e-mail met een link naar een vragenlijst waarmee u uw gegevens en voorkeur voor facturering kunt invullen. 

Zodra deze informatie is ingevuld en de in artikel 2 vermelde contractuele documenten zijn verstrekt, ontvangt u een e-mail met een overzicht van de volgende elementen: Het brutojaarsalaris van de Kandidaat, de gekozen factureringsoptie, de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat en het percentage van de Servicekosten over het brutojaarsalaris. 

U dient de juistheid van deze informatie binnen maximaal 7 dagen te valideren door te klikken op de knop “Ik bevestig”, opgenomen in deze e-mail. 

Indien u niet binnen de 7 dagen op deze e-mail antwoordt, zullen de bovenvermelde elementen door u als correct worden beschouwd en gevalideerd. De factureringsvoorkeuren kunnen niet worden gewijzigd.       

Als het antwoord op de vragen binnen 7 dagen uitblijft, zal Talent automatisch een factuur uitzenden op basis van de informatie waarover ze beschikt, zonder mogelijkheid tot wijziging achteraf. De Servicekosten zijn standaard in contanten verschuldigd onder optie 1.

 

3.2.2 – Sluiting van een stageovereenkomst tussen Kandidaat en Recruiter

In het kader van het sluiten van een stageovereenkomst tussen de Kandidaat en de Recruiter, is het bedrag van de Servicekosten als volgt:

 • Betaling aan Talent van een bedrag ad 1.500 euro excl. btw, op de aanvangsdatum van de stageovereenkomst tussen de Kandidaat en de Recruiter;
 • Betaling aan Talent van de Servicekosten van 2.500 euro excl. btw in het geval dat een arbeidscontract, overeenkomst van opdracht of indien een andere vorm van overeenkomst wordt gesloten bedoeld om de uitvoering van diensten tegen vergoeding te regelen, binnen drie (3) maanden na de einddatum van de stageovereenkomst.

3.2.3 – Sluiting van een overeenkomst van opdracht tussen de Kandidaat en de Recruiter, of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding.

De Servicekosten exclusief belasting worden berekend over het totale bedrag exclusief belasting van de vergoedingen die door de Kandidaat worden gefactureerd in het kader van het contract gesloten met de Recruiter, en uitsluitend aan de Recruiter in rekening worden gebracht.

Deze bedragen worden als volgt berekend:

– Totaal bedrag excl. btw van de door de Kandidaat gefactureerde honoraria = honoraria van de Kandidaat x 100/85 

– Bedrag van de servicekosten = Totaal bedrag – honoraria van de consultant

Voorbeeld 1: Honoraria consultant: € 500 excl. btw per dag – totaalbedrag = 500 x 100/85 = € 588,23 excl. btw per dag – Servicekosten = 588,23 – 500 = € 88,23 excl. btw per dag

Voorbeeld 2: Honoraria consultant: € 700 excl. btw per dag – totaalbedrag = 700 x 100/85 = € 823,53 excl. btw per dag – Servicekosten = 823,53 – 700 = € 123,53 excl. btw per dag

Als een onbeperkte variabele vergoeding is opgenomen in het contract, verbindt de Recruiter zich ertoe om deze informatie door te geven aan Talent, zodat Talent hem/haar een redelijke overeenkomst met betrekking tot de commissie kan voorstellen.

Als het Contract tussen de Kandidaat en de Recruiter wordt verlengd, of als een arbeidscontract, een overeenkomst van opdracht, een stage-overeenkomst of een overeenkomst die bedoeld is om de uitvoering van een dienst door de Kandidaat te regelen voor een vergoeding die door hem/haar wordt opgevolgd, zullen de Servicekosten ook verschuldigd zijn onder dit nieuwe contract, in overeenstemming met deze AGV.

 

Facturatie

Voor de toepassing van deze facturatie, moet de Kandidaat, een keer per maand, naar de website www.talent.io, om een urenstaat in te vullen waarin hij/zij de gewerkte dagen voor de Recruiter dient op te geven evenals de aard van de uitgevoerde taken in opdracht van de Recruiter.

Deze urenstaat (timesheet) zal vervolgens ter validatie aan de Recruiter worden voorgelegd. Deze validatie dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 7 dagen na ontvangst. Bij het uitblijven van een validatie binnen deze termijn, zal de door de Kandidaat ingediende urenstaat door de Recruiter zonder voorbehoud worden beschouwd als aanvaard.

Twee facturen, overeenkomend met de honoraria van de Consultant en de Servicekosten van www.talent.io zullen aldus door Talent worden uitgegeven. Deze facturen worden per e-mail verstuurd naar het door de Recruiter opgegeven adres.

 

Wijze van betaling

Betaling van de Servicekosten geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Hiertoe zal de Recruiter een machtiging voor automatische afschrijvingen invullen die Talent de benodigde machtiging geeft om de verschuldigde bedragen te innen. 

De betaling zal als volgt worden uitgevoerd:

 • De Recruiter, door middel van een derde betalingsdienst inwerking gesteld door het www.talent.io-platform, betaalt een bedrag gelijk aan het cumulatieve bedrag van (i) de factuur met betrekking tot de vergoedingen van de kandidaat en (ii) de factuur met betrekking tot de verschuldigde servicekosten aan Talent;
 • Talent zal van het bovenstaande bedrag (i) automatische het bedrag van de servicekosten verschuldigd door de Recruiter afschrijven;
 • Talent betaalt de Kandidaat (i) het bedrag van de vergoedingen die hij/zij aan de Recruiter heeft gefactureerd.

 

Bijzonder gevallen: meningsverschillen over de hoogte van de Servicekosten in het kader van een overeenkomst van opdracht of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding

Elk meningsverschil tussen Kandidaat en Recruiter over het bedrag van de vergoedingen verschuldigd aan de Kandidaat en of het aantal dagen gewerkt door de kandidaat en aangegeven door hem/haar op de urenstaat (timesheet) geeft aanleiding tot de uitvoering, door de Kandidaat en de Recruiter, van de volgende procedure voor onderling overleg:

 • binnen drie werkdagen na de eerste constatering van het meningsverschil, sturen de Kandidaat en de Recruiter elkaar, per e-mail, de redenen aangaande hun meningsverschil, alsmede enig bewijs van hun respectieve verklaringen;
 • als er geen overeenstemming is bereikt tegen het einde van deze termijn van 3 dagen, wijzen de Kandidaat en de Recruiter elk een vertegenwoordiger aan en stemmen ze in met het aangaan van een fysiek of telefonisch contact via deze vertegenwoordiger om samen een minnelijke schikking te treffen binnen drie werkdagen;
 • aan het einde van deze termijn, zal de Kandidaat en Recruiter Talent op de hoogte stellen van het resultaat van hun minnelijke schikking;
 • in het geval van aanhoudende onenigheid zullen de Kandidaat en de Recruiter hun geschillen rechtstreeks met elkaar beslechten volgens de procedure(s) van hun keuze en zullen zij Talent op de hoogte stellen zodra de procedure(s) is (zijn) afgerond.

 

Om de financiële gevolgen van een dergelijke onenigheid te beperken, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het niet-betwistbare deel van de vergoedingen (het deel waarover de Kandidaat en de Recruiter het eens zijn) zal worden betaald aan Talent, evenals de bijbehorende Servicekosten, na ontvangst van de factuur van Talent voor deze niet-betwistbare periode.

Bijvoorbeeld, als een Kandidaat beweert een dienst te hebben uitgevoerd voor 20 dagen, terwijl de Recruiter van mening is dat hij/zij deze slechts heeft uitgevoerd voor 17 dagen, zal het niet-betwistbare deel van de vergoedingen, overeenkomend met 17 werkdagen, evenals de bijbehorende Servicekosten, onmiddellijk worden betaald aan Talent, onder de voorwaarden voorzien in deze AGV.

Talent zal de uitkomst van de hierboven beschreven minnelijke schikkingsprocedure afwachten alvorens een factuur voor de betwiste periode uit te geven. Desalniettemin zal Talent, als er binnen een redelijke termijn geen minnelijke schikking kan worden bereikt, vrij zijn om te factureren.

 

3.3 – Betwisting

Elk meningsverschil van de Recruiter met betrekking tot de facturering van de Servicekosten moet bekend worden gemaakt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen acht (8) dagen na de datum van de afgifte van de factuur. Bij het uitblijven van een dergelijke brief, wordt de Recruiter geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.4 – Te late betaling

De facturen van Talent zijn verschuldigd bij ontvangst.

Bij geen betaling binnen dertig (30) dagen  is Talent gerechtigd om bij wettelijke rente (maandelijks berekend) over het factuurbedrag in rekening te brengen.

 

4 – Bijzondere gevallen

4.1 – Niet meedelen van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst

Als de Recruiter Talent niet informeert over de werving van een Kandidaat geregistreerd op de Website binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– datum van de ondertekening van het contract;

– datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (arbeidscontract of stageovereenkomst) of de datum van aanvang van de door de Kandidaat geleverde diensten (overeenkomst van opdracht of een ander soort contract voor de levering van diensten);

zullen de Servicekosten in rekening worden gebracht tot een maximum van € 20.000, een contant te betalen bedrag vanaf de datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter.

Bovendien loopt de Recruiter het risico dat zijn account opgeschort of verwijderd wordt door Talent.

 

4.2 – Niet meedelen van de voorwaarden van de overeenkomst van opdracht of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding

Als de Recruiter Talent niet informeert over de werving van een Kandidaat geregistreerd op de Website binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– datum van de ondertekening van het contract;

– datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (arbeidscontract of stageovereenkomst) of de datum van aanvang van de door de Kandidaat geleverde diensten (overeenkomst van opdracht of andere overeenkomst voor het verlenen van diensten);

zal hij/zij het bedrag dat Talent voor de contracten voor de levering van diensten zoals toegelicht in artikel 3.2.3 op basis van het honorarium van een kandidaat van € 2.000 per dag aan Talent dienen te betalen. Zonder bewijs van de Recruiter van het aantal gewerkte dagen per maand door de Kandidaat, zal de gebruikte basis het totale aantal werkdagen in de maand zijn.

Bovendien loopt de Recruiter het risico dat zijn account opgeschort of verwijderd wordt door Talent.

 

4.3 – Kandidaat die al bekend is bij de Recruiter

Als een Recruiter kan aantonen dat hij/zij is begonnen met een Actief Proces (zoals hieronder gedefinieerd en met uitsluiting van enige andere definitie of omstandigheden) met de Kandidaat binnen drie maanden na de datum waarop de Recruiter kennis heeft genomen van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website, wordt de Recruiter vrijgesteld van het betalen van de Servicekosten van Talent.

Een Actief Proces bestaat uit het bewijs geleverd door de Recruiter van het feit dat: 

 1. hij/zij de Kandidaat heeft benaderd (of werd benaderd door de Kandidaat) binnen de 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website;
 2. de Kandidaat positief heeft gereageerd op de vacature (of dat de Recruiter positief heeft gereageerd op de sollicitatie van de Kandidaat);
 3. er een bespreking gaande was tussen de Kandidaat en de Recruiter op de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website.

Als een van deze voorwaarden (1, 2, 3) ontbreekt of niet heeft plaatsgevonden binnen 3 maanden na de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website, zijn de Servicekosten van Talent verschuldigd onder de voorwaarden bepaald door deze AGV.

 

De Recruiter erkent dat in alle andere gevallen aangaande het aanstellen of inhuren van een Kandidaat via de Website, de Servicekosten van Talent verschuldigd zijn.

 

5 – Garantie verleend door Talent

Indien, in het geval dat de Kandidaat en de Recruiter een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, de Kandidaat wenst om niet langer contractueel gebonden te zijn aan de Recruiter binnen drie (3) maanden na de startdatum van de Kandidaat, of dit al dan niet het gevolg is van de beëindiging van een proeftijd, dient de Recruiter zo snel mogelijk contact op te nemen met Talent om haar daarover te informeren.

De Recruiter heeft dan de mogelijkheid om aan Talent te verzoeken:

– indien hij/zij gekozen heeft voor optie nr. 1 (contante betaling): om een Krediet van toepassing op toekomstige Servicekosten, geldig gedurende 12 maanden vanaf de laatste werkdag van de Kandidaat, ten belope van het totale bedrag van de Servicekosten betaald voor de aanwerving van de Kandidaat in kwestie. Als er binnen deze 12 maanden geen aanwerving plaatsvindt, zal het Krediet vervallen en zal het in geen geval resulteren in een terugbetaling aan de Recruiter;

– indien hij/zij gekozen heeft voor optie nr. 2 (maandelijkse betaling): stoppen de inhoudingen de maand na de datum van kennisgeving aan Talent van de daadwerkelijke uitdiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (zonder terugbetaling van de reeds betaalde Servicekosten).

In beide gevallen is de verstrekking van een Krediet of de stopzetting van de incasso’s afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • De Recruiter dient Talent een document te verstrekken waarmee de uitdiensttreding van de Kandidaat wordt bewezen (ontslagbrief, bewijs van de instantie voor socialezekerheidsbijdragen);
 • Dat alle door de Recruiter verschuldigde bedragen zijn betaald in overeenstemming met deze voorwaarden;
 • Dat de Recruiter Talent schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) in kennis heeft gesteld van beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 14 dagen na de beëindiging, de term ‘beëindiging’ verwijst naar de datum van kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet naar de laatste werkdag van de Kandidaat;
 • De Kandidaat heeft geen overeenkomst van opdracht, stageovereenkomst of ander contract met de Recruiter, met een van zijn dochterondernemingen of een ander bedrijf van de groep die de uitvoering van een dienst tegen vergoeding regelt;
 • Dat de oorzaak van de beëindiging uitsluitend gebaseerd is op de kwalificaties, kwaliteiten of gedragingen van de Kandidaat;
 • Dat de Kandidaat niet om economische redenen is ontslagen;
 • Dat de Kandidaat niet is ontslagen vanwege een nieuwe oriëntatie van de interne strategie van de Recruiter, die nieuwe behoeften voor de functie in kwestie rechtvaardigt;

 

Opgemerkt dient te worden dat Talent geen garantie biedt (en met name geen mogelijkheid om de betaalde Servicekosten om te zetten in een creditnota) in geval van vroegtijdige beëindiging van een stageovereenkomst.

 

DEEL 3 – ALGEMENE INFORMATIE

 

1 – Inhoud gepubliceerd door gebruikers

Het is de Gebruikers ten strengste verboden inhoud op de website te publiceren die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving, met inbegrip van (en zonder beperking):

 • elke inhoud die illegaal, vernederend, gewelddadig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, immoreel, haatdragend, racistisch, xenofoob, antisemitisch, seksistisch, kwellend of discriminerend is, die inbreuk maakt op de privacy van anderen, op de waardigheid van personen, op het respect van persoonsgegevens, op de vertrouwelijkheid of geheimhouding van correspondentie of die illegale activiteiten bevordert.
 • alle inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • eventuele foutieve en vervalste inhoud, met name met betrekking tot de identiteit van de Gebruikers, hun titels, diploma’s en kwalificaties.

Als Talent wordt geïnformeerd of van mening is dat een gebruiker van de Website of enige inhoud niet in overeenstemming is met de wet of deze AGV, behoudt Talent zich het recht voor om het Profiel of de betwiste inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het account van de gebruiker op de Website op te schorten of te verwijderen en/of de betwiste inhoud te matigen zonder voorafgaande kennisgeving.

U wordt uitgenodigd om Talent op de hoogte te stellen als u van mening bent dat een Uitnodiging voor een Gesprek, een Profiel, bericht of andere inhoud die zichtbaar is op de Website duidelijk onwettig is of deze AGV schendt door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@talent.io

 

2 – Gebruik van de Website

U dient de Website te gebruiken zonder de Website en de aangeboden functionaliteiten te verstoren. U verplicht zich met name tot:

 • Geen vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van derden die door de Website worden gebruikt, te schenden;
 • Geen enkel onderdeel van de Website te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken op welke wijze dan ook;
 • Niet downloaden, publiceren, verzenden of distribueren van materiaal dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de goede werking van software, hardware of andere apparatuur met betrekking tot telecommunicatie te onderbreken, te verstoren of te beperken;
 • De werking van de Website of servers niet te verstoren of te hinderen;
 • Uw gebruikersrechten niet te overschrijven, bijvoorbeeld door te proberen tools te gebruiken waartoe u geen toegang hebt of door de inhoud van de Website te verwijderen, er inhoud aan toe te voegen of deze te wijzigen;
 • Niet de identiteit van een Kandidaat, Recruiter of andere persoon die verbonden is met Talent te imiteren of aan te nemen;
 • Uw account niet te verkopen of door te geven aan derden;
 • Uw wachtwoord aan niemand vrij te geven;
 • Geen praktijken te ondernemen die kunnen lijken op spam of die niet eerlijk zijn, zoals het promoten van een website door middel van valse links, of het promoten van uw eigen website of activiteit door het plaatsen van reclameboodschappen in uw profiel.

 

3 – Opschorting van de toegang – Opzegging

3.1 – Op initiatief van Talent

Talent behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling door de Recruiter van een van de facturen van Talent, zijn toegang tot de account of Service op te schorten of zelfs te verwijderen, totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

In het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om in geval van niet-nakoming door een gebruiker van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden diens account op te schorten of te verwijderen en daarmee de mogelijkheid om de Service te gebruiken, op elk moment, van rechtswege en zonder enige wettelijke formaliteit, na het versturen van een ingebrekestelling per e-mail of per post, indien gedurende een periode van acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de Service diens reactie is uitgebleven.

3.2 – Op initiatief van Gebruikers

Als u de Website en de Service niet langer wenst te gebruiken, kunt u te allen tijde verzoeken om uw account te verwijderen.

 

3.3 – Gevolgen van de opzegging

De opzegging zal resulteren in de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die u bij Talent hebt ingediend, zonder enige aanspraak van u in de hoedanigheid van gebruiker.

Niettegenstaande een dergelijke beëindiging blijven de bepalingen van deze AGV van toepassing voor de periode voorafgaand aan de opzegging.

4 – Verantwoordelijkheden van Talent

4.1 – Nauwkeurigheid van de door gebruikers verstrekte informatie

Hoewel Talent de door gebruikers gepubliceerde inhoud zorgvuldig onderzoekt en zich het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande kennisgeving een account verbonden aan een Profiel dat onjuiste informatie bevat, te filteren, te wijzigen, op te schorten of te verwijderen, kan Talent niet de juistheid van te vermelde inhoud en informatie garanderen.

Met name garandeert Talent dat ze in geen enkel geval onderzoek verricht met betrekking tot de door de Kandidaten opgegeven ervaring of overige door de Kandidaten verstrekte informatie en inhoud.

Talent kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld op basis van informatie en inhoud die foutief of illegaal kan blijken te zijn.

Het is dan ook uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Recruiters om, indien zij dat wensen, een onderzoek in te stellen of redelijke middelen te gebruiken om de kwalificaties, ervaring en referenties van de Kandidaten te verifiëren.

4.2 – Gebruik van diensten van derden

De Website biedt de mogelijkheid om inhoud van diensten van derden te publiceren en weer te geven. Talent is niet verantwoordelijk voor deze inhoud, noch naar gebruikers, noch naar de diensten van derden.

Talent behoudt zich het recht voor aan derden opdracht te geven om prestaties opgenomen in deze AGV geheel of gedeeltelijk te verrichten. De gegevens van gebruikers van de Website worden uitsluitend in het kader van het met deze AGV beoogde doel ter beschikking gesteld aan deze derden.

4.3 – Geen garantie namens Talent

Talent staat niet garant voor het sluiten van contracten tussen Kandidaten en Recruiters. Talent is en zal nooit partij zijn of worden bij een overeenkomst – van welke aard dan ook – gesloten tussen een Kandidaat en een Recruiter. Talent zal nooit kunnen worden aangemerkt als werkgever van een Kandidaat. Talent garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, een contract voor de levering van diensten, of een contract van welke aard dan ook dat bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen betaling van een vergoeding te regelen, of de naleving daarvan.

Elke uitwisseling, en elke mogelijke belofte over een contract dat kan worden afgesloten tussen een Recruiter en een Kandidaat is de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden, en valt buiten de verantwoordelijkheid van Talent.

Meer in het algemeen kan Talent niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van communicatie, interacties, relaties, contracten of geschillen tussen Kandidaat en Recruiter. In het bijzonder kan Talent, die geen partij is bij het Contract, niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-nakoming, onjuiste uitvoering of beëindiging van het Contract door de Recruiter of de Kandidaat, ongeacht dat Talent al dan niet Servicekosten onder het Contract ontvangt.

 

In het geval dat het Contract gesloten tussen Kandidaat en Recruiter een contract is voor de levering van diensten, uitbesteding, of een contract dat bedoeld is om de uitvoering van een opdracht te regelen in ruil voor de betaling van een andere vergoeding dan die onder een arbeidscontract, is de Kandidaat als enige aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij kan veroorzaken aan de Recruiter tijdens de uitvoering van zijn/haar opdracht. Indien nodig, kan de Recruiter de Kandidaat vragen een contract aan te gaat met een verzekeringsmaatschappij die bekend staat als solvabel om hem/haar in te dekken tegen eventuele schade die hij/zij kan veroorzaken tijdens de uitvoering van zijn/haar taken.

4.4 – Aansprakelijkheid

Talent is niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker van de Website lijdt door gebruik van de Website of in verband met de door haar geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talent.

Talent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuiste gebruik of misbruik van, of storingen of fouten in de Website.

De Website kan links bevatten naar websites van derden bevatten waarover Talent geen controle heeft. Talent is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de websites van derden. Het gebruik van de diensten of producten van derden geschiedt volledig op eigen risico.

Mocht Talent aansprakelijk zijn voor schade, dan wordt deze beperkt tot de vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de laatste factuur voor de Servicekosten die door een Recruiter is betaald aan Talent.io of het bedrag dat de verzekeraar van Talent.io in dat concrete geval uitkeert.

4.4 – Beschikbaarheid van de Service

Talent behoudt zich het recht voor om vanwege welke reden dan ook, met name in verband met technische storingen en/of computer-, telecommunicatie-, onderhoudsproblemen, in gevallen van overmacht enz. de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, de informatieve kenmerken van de Website te beëindigen of te wijzigen. Talent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit dergelijke onderbrekingen of wijzigingen.

Meer in het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om wijzigingen van welke aard dan ook aan de inhoud van de Website aan te brengen.

4.5 – Overmacht

De aansprakelijkheid van Talent wordt volledig ontheven indien de niet-nakoming van alle of een deel van de verplichtingen die haar door deze AGV worden opgelegd, het gevolg is/zijn van een geval van overmacht.

 

In deze AGV wordt onder overmacht verstaan een onvoorzienbare en/of onvermijdelijke gebeurtenis waarop Talent geen invloed kan uitoefenen (zoals een tekortkoming van de host) en meer in het algemeen als bedoeld in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Indien de uitvoering van de Service op grond van deze AGV, of enige verplichting van Talent op grond van deze AGV, wordt verhinderd, beperkt of verstoord door een geval van overmacht, is Talent vrijgesteld van de uitvoering van de betreffende contractuele verplichtingen.

5 – Wettelijke vermeldingen

Talent is de eigenaar en exploitant van de Website die toegankelijk is op: https://www.talent.io.

 

Talent.io Netherlands B.V. is een Nederlandse onderneming die actief is als B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met  nummer 72570199.

 

Alle schriftelijke mededelingen gericht aan Talent.io worden bij voorkeur verzonden per e-mail gericht aan het e-mailadres zoals hieronder weergegeven, tenzij dit naar de aard van de mededeling niet mogelijk is.

 

De contactgegevens van Talent.io zijn als volgt:

Talent.io Netherlands B.V.

Adres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam

E-mailadres: contact@talent.io

6 – Intellectuele eigendom

Het merk van de onderneming Talent, het geheel aan merken al dan in beelden weergegeven, alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, teksten, commentaren en logo’s die op de Website verschijnen, al dan niet geregistreerd, de algemene structuur van de Website, evenals teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, de knowhow, tekeningen, illustraties, databestanden en elk ander element waaruit de Website van Talent bestaat, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Talent of haar licentiegevers.

 

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen en octrooien die eigendom zijn van Talent. 

 

Een gebruiker van de Website verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voor het gebruik van het Platform noodzakelijk zijn. Een Gebruiker van de Website mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins verhandelen zonder toestemming van Talent.io. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, extractie of gebruik, om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Talent, is strikt verboden.

7 – Hyperlinks

Hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kunnen beschikbaar zijn op de Website. Talent heeft geen controle over deze websites of hun inhoud. De publicatie van links naar de betreffende websites betekent op geen enkele wijze dat Talent deze websites, of de inhoud, producten of diensten die daarop worden aangeboden, goedkeurt.

8 – Persoonsgegevens

Door het invullen van uw Registratie gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die tijdens uw Registratie zijn verzameld, kunnen opslaan, verwerken en gebruiken. Voor Registratie is het verplicht een gebruikersaccount aan te maken en daarbij een (onder andere) een naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord op te geven. Uw persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor Talent. 

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de registratie van de gebruiker en de commerciële relatie tussen de gebruiker en Talent. Geen van deze gegevens zal ooit aan een derde partij worden doorgegeven, tenzij een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie of gerechtelijke autoriteit hierom verzoekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is op de volgende website https://www.talent.io/privacy.

 

Talent.io is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van een Kandidaat door een Recruiter.

 

9 – Referenties

Tenzij anders overeengekomen, kan Talent de naam van een Recruiter geregistreerd op de Website op een document, elektronisch of anderszins, voor referentie-doeleinden citeren.

 

10 – Uitbesteding

Talent behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten waarvoor zij verantwoordelijk is onder deze overeenkomst vrijelijk uit te besteden.

11 – Overdracht

De Gebruiker onthoudt zich uitdrukkelijk van het overdragen, al dan niet tegen betaling, van alle of een deel van de rechten en verplichtingen die hij of zij uit hoofde van deze Overeenkomst heeft.

 

12 – Diverse bepalingen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Services van Talent kunnen op elk moment worden gewijzigd, u wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

 

Wanneer er belangrijke of betekenisvolle wijzigingen worden aangebracht in de Algemene Voorwaarden van de Services van Talent, zal de pagina met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website worden bijgewerkt. Als u geregistreerd bent op de Website, zullen wij u tevens per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen in de AGV zullen onmiddellijk van kracht worden voor nieuwe gebruikers van de Website en zullen dertig (30) dagen na de publicatie van de nieuwe AGV voor bestaande gebruikers van kracht worden. Als u de nieuwe AGV afwijst nadat u op de hoogte bent gesteld van een wijziging, moet u stoppen met het gebruik van de Website. Indien u dit niet doet, zal uw voortgezet gebruik van de Website betekenen dat u de betreffende wijzigingen accepteert.

 

Deze AGV annuleren en vervangen de vorige AGV-versies van Talent.

 

De ongeldigheid van één van de bepalingen van deze AGV heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van deze AGV ongeldig zijn; deze blijven volledig van kracht en zijn bindend voor partijen. De nietige of vernietigde bepaling zal door Talent na onderling overleg met een Gebruiker worden vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Het feit dat Talent op geen enkel moment een beroep doet op één van de clausules van deze AGV en/of een schending door de Gebruiker van één van de verplichtingen die deze AGV hem/haar opleggen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Talent van haar recht om zich achteraf op één van deze clausules of contractuele verplichtingen te beroepen.

 

Er kunnen dan ook geen bijzondere voorwaarden prevaleren boven deze AGV, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door Talent. Elke tegenstrijdige bepaling waartegen een Gebruiker zich verzet, zal daarom, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn tegen Talent, ongeacht wanneer deze onder haar aandacht is gebracht.

 

13 – Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze AGV is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die ontstaan in het kader van deze AGV zullen, nadat Partijen geprobeerd hebben er onderling uit te komen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Kandidaat of een andere volgens de wet bevoegde rechter.