:bar_chart: Covid-19 – Recruiten tech bedrijven in Nederland nog? Kijk hier voor de laatste updates.

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alleen onze gedetailleerde Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV als hieronder vermeld) hebben contractuele waarde. Om u evenwel in het kort een voorstel te geven over onze werkwijze hebben wij vier essentiële punten samengevat:

 

Missie van Talent

Talent verleent services door kandidaten en recruiters met elkaar in contact te brengen via deze website: https://www.talent.io.

 

Aanbod gratis voor kandidaten en succesvol voor recruiters

De dienstverlening van Talent is gratis voor kandidaten. 

De toegang tot de website www.talent.io is gratis. Talent factureert de recruiter alleen servicekosten wanneer de recruiter en kandidaat een contract aangaan.

 

Servicekosten op afzonderlijke basis

1 – De Recruiter en de Kandidaat tekenen een arbeidscontract: 

Talent factureert de recruiter 15% van het brutojaarsalaris van de kandidaat contant te betalen op de datum van indiensttreding van de kandidaat. Bij vertrek van de kandidaat binnen 3 maanden wordt een rekruteringskrediet (12 maanden geldig) toegekend aan de recruiter om de kandidaat die is vertrokken te vervangen, onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in onze AGV.

Als u uw inkomsten wilt optimaliseren, biedt Talent u de mogelijkheid om maandelijks 1,2% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat te betalen, gedurende 18 maanden (in plaats van 15% in contanten). In geval van vertrek van de Kandidaat wordt de maandelijkse facturatie onderbroken in de maand volgend op de kennisgeving van de recruiter aan Talent (met overleg van bewijsstuk). Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de recruiter een automatische incassomachtiging invullen die Talent machtigt om de verschuldigde bedragen maandelijks automatisch af te schrijven. 

De recruiter wordt verzocht zijn of haar factureringsvoorkeuren door te geven. Als de recruiter niet reageert, wordt de optie contante betaling standaard toegepast.

 

2 – De recruiter en de kandidaat tekenen een stageovereenkomst: 

Talent brengt een bedrag van € 1.500 aan servicekosten in rekening, tegen contante betaling op de datum van de indiensttreding van de kandidaat. Als de kandidaat na de stage wordt aangeworven, rekent Talent € 2.500 aan aanvullende servicekosten.

 

3 – De recruiter en de kandidaat tekenen een contract voor het verlenen van diensten of een overeenkomst van opdracht: 

De servicekosten van Talent bedragen de honoraria van de kandidaat x 100/85 verminderd met het bedrag van de vergoeding van de Kandidaat. De facturatie wordt in gang gezet doordat de recruiter elke maand de urenstaten van de kandidaat accepteert, waarbij een urenstaat als geaccepteerd wordt beschouwd als er binnen 7 dagen geen bezwaar is ingediend. 

De honoraria van de kandidaat en de servicekosten worden betaald via een automatische incasso (via een externe bankdienst) en automatisch worden overgemaakt aan de begunstigden (Kandidaat en Talent). 

 

Goede trouw met betrekking tot de informatie

Als u als recruiter of kandidaat onze website gebruikt, als u een contract aangaat met een lid dat zich binnen 12 maanden na uw uitwisseling op ons platform registreert, gaat u ermee akkoord Talent te informeren over de inhoud van het contract en Talent een kopie ervan te verstrekken, zodat de servicekosten in rekening kunnen worden gebracht.

ONZE GEDETAILLEERDE AGV

 

Dit document omvat de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website www.talent.io en meer in het algemeen de dienstverlening van Talent.io Netherlands B.V. (hierna “Talent”).

Wij wijzen u erop dat de Algemene voorwaarden van Talent op elk moment kunnen worden gewijzigd, u wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

 

DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN OP “IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN, VERKLAART U DAT:

(1) U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT ER AAN VERBONDEN TE ZIJN; 

(2) U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM EEN VERBINTENIS AAN TE GAAN, HETZIJ PERSOONLIJK, HETZIJ NAMENS HET BEDRIJF DAT U OPGEEFT OP HET MOMENT VAN UW REGISTRATIE.

IN HET GEVAL DAT U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZULT U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DE SERVICE.

 

Talent biedt een service om kandidaten en recruiters via de website met elkaar in contact te brengen: https://www.talent.io (de “Service” en de “Website”).

Kandidaat” verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die om registratie op de Website verzoekt om er nieuwe professionele mogelijkheden te vinden.

Recruiter” verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die verzoekt om registratie op de Website om in contact te worden gebracht met Kandidaten.

 Kandidaten en Recruiters communiceren op de Website via hun Profiel

 

Profiel” verwijst naar alle inhoud (informatie en elk dossier met inbegrip van foto’s, curriculum vitae, enz.) gepubliceerd door een Kandidaat of Recruiter om zich voor te stellen en te communiceren op de Website.

DEEL 1 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE KANDIDAAT

1 – Werking van de Service

Talent is een gratis service voor de Kandidaat die tot doel heeft u in staat te stellen nieuwe professionele mogelijkheden te ontdekken, op een efficiënte en snelle manier.

Nadat u zich op de Website heeft geregistreerd en uw registratie is gevalideerd door Talent, kunt u gebruikmaken van de Service. 

De Service stelt u in staat om een Uitnodiging voor een Gesprek van de Recruiter(s) te ontvangen. Een Uitnodiging voor een Gesprek is een bericht van een Recruiter aan een Kandidaat om zijn interesse in zijn/haar Profiel kenbaar te maken. 

Daarna, als uw uitwisselingen met de Recruiter(s) succesvol zijn, kunt u een Contract afsluiten met het bedrijf vertegenwoordigd door de Recruiter

Dit Contract kan bestaan uit (i) een stageovereenkomst, indien de Kandidaat een student is of zijn einddiploma in de laatste zes maanden heeft behaald, (ii) een arbeidsovereenkomst of (iii) een contract voor de levering van diensten, overeenkomst van opdracht, of een contract van welke aard dan ook dat bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen betaling van een vergoeding te regelen.

Alleen de sluiting van een dergelijk Contract zal leiden tot wederzijdse verplichtingen tussen de Kandidaat en de Recruiter.

 

2 – Registratieproces

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een account aan te maken en uw Profiel in te vullen, met vermelding van met name uw naam, opleiding, beroepservaring, vaardigheden en het bedrag van de vergoeding die u wenst te ontvangen.

Om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen, gaat u ermee akkoord om op het moment van uw Registratie (i) alleen accurate, oprechte en actuele informatie over uw situatie te verstrekken en uw ware identiteit op te geven en (ii) nooit meer dan één account op de Website te hebben.

Talent behoudt zich het recht voor om te allen tijde te vragen naar:

 1. een identiteitsbewijs; 
 2. indien u via een rechtspersoon optreedt, een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van hoogstens 30 dagen oud, alsook een bewijs van bevoegdheid die het bedrijf aan de natuurlijke persoon die zich op zijn naam heeft ingeschreven, heeft verleend.

Indien, ondanks een verzoek daartoe, een dergelijk bewijs niet wordt geleverd, behoudt Talent zich het recht voor haar diensten op te schorten en of uw account te blokkeren of te verwijderen.

Talent kan u ook bellen op het nummer dat u hebt opgegeven, om uw Profiel te bespreken, voordat u uw registratie accepteert.

Niettemin behoudt Talent zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke aanvraag tot registratie op de Website te aanvaarden of te weigeren, in het bijzonder na het raadplegen van de informatie die vrij toegankelijk is over u.

 

3 – Contractuele vrijheid van de Kandidaat

Registratie op de Website en toegang tot de Service brengen geen enkele verplichting mee voor de Kandidaat om een Uitnodiging voor een Gesprek of een Overeenkomst van welke aard dan ook te aanvaarden. 

Alleen het sluiten van een Contract tussen u als Kandidaat en de Recruiter zal leiden tot wederzijdse verplichtingen. De voorwaarden van het Contract (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de opdracht) worden vrijelijk besproken door de Kandidaat en de Recruiter, zonder dat Talent deelneemt aan deze bespreking.

 

4 – Transparantie en informatieverplichting

Indien u als Kandidaat gebruikmaakt van onze Website en als u een Contract sluit met een Recruiter, gaat u akkoord:

(i) Talent onmiddellijk en zonder vertraging op de hoogte te stellen van de datum van ondertekening van het Contract (en Talent te informeren over eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie van het contract of de bevestiging van het dienstverband (per brief of e-mail) te verstrekken of een document op te stellen tussen de Recruiter en uzelf waarin de belangrijkste voorwaarden van het gesloten contract (salaris/honoraria, duur, enz.) zijn vastgelegd;

(iii) Talent onmiddellijk en zonder vertraging op de hoogte te stellen als u niet langer contractueel gebonden bent aan de Recruiter binnen achttien (18) maanden na de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst, om welke reden dan ook.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE RECRUITER

1 – Registratieproces – werking van de Service

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een account aan te maken en uw Profiel in te vullen, inclusief uw naam en bedrijfsnaam, bedrijfsregistratienummer, e-mailadres en aanvullende informatie over uw bedrijf en uw zoekopdracht.

Om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen, gaat u tijdens de registratie ermee akkoord om (i) alleen nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over uw situatie te verstrekken, en uw ware identiteit door te geven en (ii) nooit meer dan één account op de Website te hebben.

Om uw registratie te vergemakkelijken, kan Talent u aanbieden gebruik te maken van een service van een derde partij.

In een dergelijk geval verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die u aan deze derde verstrekt ook nauwkeurig, oprecht en actueel is, om de betrouwbaarheid van de Service te garanderen.

Als u zich namens een rechtspersoon registreert, moet u daartoe bevoegd zijn.

Na uw registratie zal Talent uw Profiel onderzoeken en kan Talent, indien ze dit nodig acht, elk document opvragen dat de conformiteit van de informatie in uw Profiel met de werkelijkheid kan verifiëren. Het niet reageren op een dergelijk verzoek van Talent kan de weigering van de registratie van u als Recruiter rechtvaardigen. Talent behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk verzoek tot registratie op de Website te aanvaarden of te weigeren.

Nadat u zich hebt geregistreerd en uw Profiel hebt voltooid, heeft u via de Service u toegang tot de Kandidaatprofielen op de Website en kunt u deze online bekijken. U kunt aan kandidaten van uw interesse een Uitnodiging voor een Gesprek richten. Elke Uitnodiging voor een Gesprek moet verplicht informatie bevatten over (i) de aard van het beoogde contract (stageovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht), (ii) een beschrijving van de werkzaamheden en (iii) het bedrag van de voorgestelde vergoeding. Deze Uitnodiging voor een Gesprek is een eenvoudige uitnodiging voor een gesprek en zonder contractuele waarde.

De Recruiter verbindt zich ertoe om enkel via de Website met de Kandidaat te communiceren, totdat de Kandidaat een Uitnodiging voor een Gesprek aanvaardt.

Als de Kandidaat geïnteresseerd is in de Uitnodiging voor een Gesprek en deze aanvaardt, dan begint een traditionele wervingsprocedure, die één of meer gesprekken, al dan niet fysiek, kan omvatten.

Na deze aanvaarding krijgen Kandidaten en Recruiters de mogelijkheid om andere communicatiemiddelen te gebruiken. 

Alleen het sluiten van een Contract tussen u en een Kandidaat schept wederzijdse verplichtingen; in dat geval zal informatie moeten worden doorgegeven aan Talent en zullen er Servicekosten verschuldigd zijn, in overeenstemming met artikel 3 van de AGV.

Ten slotte wordt gespecificeerd dat de voorwaarden van het Contract (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de werkzaamheden) vrijelijk worden besproken door de Kandidaat en de Recruiter, zonder dat Talent deelneemt aan deze bespreking.

Het is de verantwoordelijkheid van de Recruiter om alle verplichte formaliteiten te vervullen met betrekking tot de administratie en de aanstelling van de Kandidaat.

De Recruiter dient met name de nationaliteit van de Kandidaat te controleren en, indien van toepassing, ervoor te zorgen dat hij of zij in het bezit is van een geldige werkvergunning voordat hij of zij wordt aangenomen. De Recruiter is ook verplicht om een medisch onderzoek te laten uitvoeren indien de wet dit vereist en om de tewerkstelling van de Kandidaat op te geven.

De Recruiter verbindt zich ertoe om de Website niet te gebruiken om een Kandidaat te vinden en vervolgens een contract aan te gaan onafhankelijk van de Website, hetzij om het betalen van de Servicekosten van Talent voor de levering van de Talentservice te omzeilen of om enige andere reden.

Wanneer de Recruiter handelt in strijd met de in dit deel 2 opgenomen verplichtingen, is zij gehouden om aanvullende kosten te betalen in overeenstemming met artikel 4 van de AGV.

De Recruiter verbindt zich er ook toe (i) niet bekend te maken aan derden, of op een openbare manier, de namen en identiteiten van de Kandidaten wier Profiel hij/zij heeft verkregen tijdens de Wervingsprocessen en (ii) om de nodige fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen om de inhoud verkregen via de Website te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

2 – Informatieplicht van de Recruiter

Als u als Recruiter gebruikmaakt van onze Website, als u een Arbeidscontract, een stageovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van welke aard dan ook afsluit bedoeld om de uitvoering van werkzaamheden te regelen in ruil voor de betaling van een vergoeding, hetzij voor een onbepaalde of vaste termijn, met een Kandidaat, gaat u ermee akkoord:

(i) Talent onmiddellijk en zonder vertraging te informeren over de datum van ondertekening van het Contract (en Talent op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie van het Contract of de bevestiging van het dienstverband (brief of e-mail) te verstrekken of om een document op te stellen tussen de Kandidaat en uzelf waarin de belangrijkste voorwaarden van het Contract (beloning, duur, enz.) zijn vastgelegd;

(iii) Talent onmiddellijk en zonder vertraging te informeren als u niet langer contractueel gebonden bent aan de Kandidaat binnen achttien (18) maanden na de datum van ondertekening van het Contract, om welke reden dan ook.

 

3 – Servicekosten

Door het aanvaarden van deze AGV, stemt de Recruiter ermee in om Servicekosten te betalen in de gevallen waarin deze van toepassing zijn, in overeenstemming met deze AGV.

Talent behoudt zich het recht voor om haar tarieven en factureringsmethoden op elk moment te wijzigen, na het bijwerken van deze AGV en na u hierover per e-mail te hebben geïnformeerd.

 

3.1 – Verschuldigde Servicekosten

De Servicekosten van Talent zullen volledig verschuldigd zijn door de Recruiter in de volgende gevallen:

 1. a) Als een Kandidaat, geïdentificeerd door het gebruik van onze Website, een arbeidscontract, een stageovereenkomst, een contract voor de levering van diensten, een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat bedoeld om de uitvoering van werkzaamheden te regelen in ruil voor betaling van een vergoeding binnen twaalf (12) maanden na zijn/haar laatste uitwisseling met de Recruiter op de Website;
 2. b) Als de Recruiter de Kandidaat aan om het even welk(e) andere persoon/bedrijf, derde partij, gelieerde aan zijn bedrijf presenteert binnen twaalf (12) maanden na hun laatste uitwisseling op de Website;
 3. c) Als de Kandidaat gepresenteerd door het bedrijf van Talent niet is geselecteerd door de Recruiter of als hij/zij niet akkoord gaat met het Contractvoorstel van de Recruiter, en vervolgens uiteindelijk een zakelijke relatie aangaat met de Recruiter voor deze of andere werkzaamheden, hetzij door middel van een arbeidscontract, een contract voor de levering van diensten, overeenkomst van opdracht, stageovereenkomst of enige andere overeenkomst die bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen vergoeding te regelen, binnen twaalf (12) maanden na hun laatste uitwisseling op de Website;

In ieder geval zijn er, uitgezonderd in de specifieke gevallen in dit document genoemd, Servicekosten aan Talent verschuldigd, ongeacht of er al dan niet een proefperiode is voorzien.

 

3.2 – Bedrag en betalingsvoorwaarden van de Servicekosten

De facturen van Talent zijn verschuldigd vanaf hun ontvangst en de bedragen worden berekend op basis van het type contract dat is afgesloten en de opties die de Recruiter heeft gekozen.

Elk meningsverschil door de Recruiter met betrekking tot de facturering van de Servicekosten moet het onderwerp zijn van een met redenen omklede brief te verzenden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Talent binnen acht (8) dagen na de datum van uitgifte van de factuur. Bij het uitblijven van een dergelijke brief, wordt de Recruiter geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.2.1 – Sluiting van een Arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Recruiter

De Servicekosten van Talent worden berekend als percentage van het brutojaarsalaris. 

Het brutojaarsalaris heeft betrekking op de vaste jaarlijkse brutovergoeding, het volledige variabele deel van de vergoeding, alsmede eventuele bonussen, jaarlijkse bonussen of andere voordelen die alle bestanddelen van het salaris van de Kandidaat vormen.

U heeft de mogelijkheid te kiezen tussen de twee hieronder beschreven betaalmethoden:

Optie 1: Contante betaling – 15% van het brutojaarsalaris

De Recruiter betaalt, in contanten, een bedrag gelijk aan 15% van het brutojaarsalaris als voorzien in de arbeidsovereenkomst(en) van de aangestelde Kandidaat, verschuldigd in contanten op de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Recruiter.

Het betreffende bedrag dient na ontvangst van de factuur van Talent per bankoverschrijving te worden betaald.

Optie 2: Maandelijkse betaling – 1,2% van het brutojaarsalaris over 18 maanden

De Recruiter betaalt maandelijks, voor een periode van 18 maanden, Servicekosten gelijk aan 1,2% van het brutojaarsalaris van de aangestelde Kandidaat.

De eerste betaling zal automatisch en op beveiligde wijze worden afgeschreven op de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Recruiter. Elke volgende betaling wordt eens per maand automatisch en veilig afgeschreven, op een vooraf door Talent vastgestelde vaste datum, gedurende achttien (18) maanden.

De Recruiter kan deze optie alleen kiezen als hij/zij een machtiging voor automatische afschrijvingen geeft, benodigd om automatische incasso’s voor maandelijkse betalingen in te stellen. Hij/zij verbindt zich er ook toe om Talent te informeren in geval van een wijziging van zijn post- of bankgegevens.

Indien er geen machtiging wordt gegeven, zullen de Servicekosten in contanten verschuldigd zijn volgens optie 1.

Zodra Talent op de hoogte is van het afsluiten van een Contract met de Kandidaat, ontvangt u een e-mail met een link naar een vragenlijst waarmee u uw gegevens en voorkeur voor facturering kunt invullen. 

Zodra deze informatie is ingevuld en de in artikel 2 vermelde contractuele documenten zijn verstrekt, ontvangt u een e-mail met een overzicht van de volgende elementen: Het brutojaarsalaris van de Kandidaat, de gekozen factureringsoptie, de datum van de tewerkstelling van de Kandidaat en het percentage van de Servicekosten over het brutojaarsalaris. 

U dient de juistheid van deze informatie binnen maximaal 7 dagen te valideren door te klikken op de knop “Ik bevestig”, opgenomen in deze e-mail. 

Indien u niet binnen de 7 dagen op deze e-mail antwoordt, zullen de bovenvermelde elementen door u als correct worden beschouwd en gevalideerd. De factureringsvoorkeuren kunnen niet worden gewijzigd.       

Als het antwoord op de vragen binnen 7 dagen uitblijft, zal Talent automatisch een factuur uitzenden op basis van de informatie waarover ze beschikt, zonder mogelijkheid tot wijziging achteraf. De Servicekosten zijn standaard in contanten verschuldigd onder optie 1.

 

3.2.2 – Sluiting van een stageovereenkomst tussen Kandidaat en Recruiter

In het kader van het sluiten van een stageovereenkomst tussen de Kandidaat en de Recruiter, is het bedrag van de Servicekosten als volgt:

 • Betaling aan Talent van een bedrag ad 1.500 euro excl. btw, op de aanvangsdatum van de stageovereenkomst tussen de Kandidaat en de Recruiter;
 • Betaling aan Talent van de Servicekosten van 2.500 euro excl. btw in het geval dat een arbeidscontract, overeenkomst van opdracht of indien een andere vorm van overeenkomst wordt gesloten bedoeld om de uitvoering van diensten tegen vergoeding te regelen, binnen drie (3) maanden na de einddatum van de stageovereenkomst.

3.2.3 – Sluiting van een overeenkomst van opdracht tussen de Kandidaat en de Recruiter, of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding.

De Servicekosten exclusief belasting worden berekend over het totale bedrag exclusief belasting van de vergoedingen die door de Kandidaat worden gefactureerd in het kader van het contract gesloten met de Recruiter, en uitsluitend aan de Recruiter in rekening worden gebracht.

Deze bedragen worden als volgt berekend:

– Totaal bedrag excl. btw van de door de Kandidaat gefactureerde honoraria = honoraria van de Kandidaat x 100/85 

– Bedrag van de servicekosten = Totaal bedrag – honoraria van de consultant

Voorbeeld 1: Honoraria consultant: € 500 excl. btw per dag – totaalbedrag = 500 x 100/85 = € 588,23 excl. btw per dag – Servicekosten = 588,23 – 500 = € 88,23 excl. btw per dag

Voorbeeld 2: Honoraria consultant: € 700 excl. btw per dag – totaalbedrag = 700 x 100/85 = € 823,53 excl. btw per dag – Servicekosten = 823,53 – 700 = € 123,53 excl. btw per dag

Als een onbeperkte variabele vergoeding is opgenomen in het contract, verbindt de Recruiter zich ertoe om deze informatie door te geven aan Talent, zodat Talent hem/haar een redelijke overeenkomst met betrekking tot de commissie kan voorstellen.

Als het Contract tussen de Kandidaat en de Recruiter wordt verlengd, of als een arbeidscontract, een overeenkomst van opdracht, een stage-overeenkomst of een overeenkomst die bedoeld is om de uitvoering van een dienst door de Kandidaat te regelen voor een vergoeding die door hem/haar wordt opgevolgd, zullen de Servicekosten ook verschuldigd zijn onder dit nieuwe contract, in overeenstemming met deze AGV.

 

Facturatie

Voor de toepassing van deze facturatie, moet de Kandidaat, een keer per maand, naar de website www.talent.io, om een urenstaat in te vullen waarin hij/zij de gewerkte dagen voor de Recruiter dient op te geven evenals de aard van de uitgevoerde taken in opdracht van de Recruiter.

Deze urenstaat (timesheet) zal vervolgens ter validatie aan de Recruiter worden voorgelegd. Deze validatie dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 7 dagen na ontvangst. Bij het uitblijven van een validatie binnen deze termijn, zal de door de Kandidaat ingediende urenstaat door de Recruiter zonder voorbehoud worden beschouwd als aanvaard.

Twee facturen, overeenkomend met de honoraria van de Consultant en de Servicekosten van www.talent.io zullen aldus door Talent worden uitgegeven. Deze facturen worden per e-mail verstuurd naar het door de Recruiter opgegeven adres.

 

Wijze van betaling

Betaling van de Servicekosten geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Hiertoe zal de Recruiter een machtiging voor automatische afschrijvingen invullen die Talent de benodigde machtiging geeft om de verschuldigde bedragen te innen. 

De betaling zal als volgt worden uitgevoerd:

 • De Recruiter, door middel van een derde betalingsdienst inwerking gesteld door het www.talent.io-platform, betaalt een bedrag gelijk aan het cumulatieve bedrag van (i) de factuur met betrekking tot de vergoedingen van de kandidaat en (ii) de factuur met betrekking tot de verschuldigde servicekosten aan Talent;
 • Talent zal van het bovenstaande bedrag (i) automatische het bedrag van de servicekosten verschuldigd door de Recruiter afschrijven;
 • Talent betaalt de Kandidaat (i) het bedrag van de vergoedingen die hij/zij aan de Recruiter heeft gefactureerd.

 

Bijzonder gevallen: meningsverschillen over de hoogte van de Servicekosten in het kader van een overeenkomst van opdracht of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding

Elk meningsverschil tussen Kandidaat en Recruiter over het bedrag van de vergoedingen verschuldigd aan de Kandidaat en of het aantal dagen gewerkt door de kandidaat en aangegeven door hem/haar op de urenstaat (timesheet) geeft aanleiding tot de uitvoering, door de Kandidaat en de Recruiter, van de volgende procedure voor onderling overleg:

 • binnen drie werkdagen na de eerste constatering van het meningsverschil, sturen de Kandidaat en de Recruiter elkaar, per e-mail, de redenen aangaande hun meningsverschil, alsmede enig bewijs van hun respectieve verklaringen;
 • als er geen overeenstemming is bereikt tegen het einde van deze termijn van 3 dagen, wijzen de Kandidaat en de Recruiter elk een vertegenwoordiger aan en stemmen ze in met het aangaan van een fysiek of telefonisch contact via deze vertegenwoordiger om samen een minnelijke schikking te treffen binnen drie werkdagen;
 • aan het einde van deze termijn, zal de Kandidaat en Recruiter Talent op de hoogte stellen van het resultaat van hun minnelijke schikking;
 • in het geval van aanhoudende onenigheid zullen de Kandidaat en de Recruiter hun geschillen rechtstreeks met elkaar beslechten volgens de procedure(s) van hun keuze en zullen zij Talent op de hoogte stellen zodra de procedure(s) is (zijn) afgerond.

 

Om de financiële gevolgen van een dergelijke onenigheid te beperken, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het niet-betwistbare deel van de vergoedingen (het deel waarover de Kandidaat en de Recruiter het eens zijn) zal worden betaald aan Talent, evenals de bijbehorende Servicekosten, na ontvangst van de factuur van Talent voor deze niet-betwistbare periode.

Bijvoorbeeld, als een Kandidaat beweert een dienst te hebben uitgevoerd voor 20 dagen, terwijl de Recruiter van mening is dat hij/zij deze slechts heeft uitgevoerd voor 17 dagen, zal het niet-betwistbare deel van de vergoedingen, overeenkomend met 17 werkdagen, evenals de bijbehorende Servicekosten, onmiddellijk worden betaald aan Talent, onder de voorwaarden voorzien in deze AGV.

Talent zal de uitkomst van de hierboven beschreven minnelijke schikkingsprocedure afwachten alvorens een factuur voor de betwiste periode uit te geven. Desalniettemin zal Talent, als er binnen een redelijke termijn geen minnelijke schikking kan worden bereikt, vrij zijn om te factureren.

 

3.3 – Betwisting

Elk meningsverschil van de Recruiter met betrekking tot de facturering van de Servicekosten moet bekend worden gemaakt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen acht (8) dagen na de datum van de afgifte van de factuur. Bij het uitblijven van een dergelijke brief, wordt de Recruiter geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.4 – Te late betaling

De facturen van Talent zijn verschuldigd bij ontvangst.

Bij geen betaling binnen dertig (30) dagen  is Talent gerechtigd om bij wettelijke rente (maandelijks berekend) over het factuurbedrag in rekening te brengen.

 

4 – Bijzondere gevallen

4.1 – Niet meedelen van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst

Als de Recruiter Talent niet informeert over de werving van een Kandidaat geregistreerd op de Website binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– datum van de ondertekening van het contract;

– datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (arbeidscontract of stageovereenkomst) of de datum van aanvang van de door de Kandidaat geleverde diensten (overeenkomst van opdracht of een ander soort contract voor de levering van diensten);

zullen de Servicekosten in rekening worden gebracht tot een maximum van € 20.000, een contant te betalen bedrag vanaf de datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter.

Bovendien loopt de Recruiter het risico dat zijn account opgeschort of verwijderd wordt door Talent.

 

4.2 – Niet meedelen van de voorwaarden van de overeenkomst van opdracht of een ander contract dat bedoeld is om de uitvoering van een dienst te regelen in ruil voor een vergoeding

Als de Recruiter Talent niet informeert over de werving van een Kandidaat geregistreerd op de Website binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– datum van de ondertekening van het contract;

– datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (arbeidscontract of stageovereenkomst) of de datum van aanvang van de door de Kandidaat geleverde diensten (overeenkomst van opdracht of andere overeenkomst voor het verlenen van diensten);

zal hij/zij het bedrag dat Talent voor de contracten voor de levering van diensten zoals toegelicht in artikel 3.2.3 op basis van het honorarium van een kandidaat van € 2.000 per dag aan Talent dienen te betalen. Zonder bewijs van de Recruiter van het aantal gewerkte dagen per maand door de Kandidaat, zal de gebruikte basis het totale aantal werkdagen in de maand zijn.

Bovendien loopt de Recruiter het risico dat zijn account opgeschort of verwijderd wordt door Talent.

 

4.3 – Kandidaat die al bekend is bij de Recruiter

Als een Recruiter kan aantonen dat hij/zij is begonnen met een Actief Proces (zoals hieronder gedefinieerd en met uitsluiting van enige andere definitie of omstandigheden) met de Kandidaat binnen drie maanden na de datum waarop de Recruiter kennis heeft genomen van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website, wordt de Recruiter vrijgesteld van het betalen van de Servicekosten van Talent.

Een Actief Proces bestaat uit het bewijs geleverd door de Recruiter van het feit dat: 

 1. hij/zij de Kandidaat heeft benaderd (of werd benaderd door de Kandidaat) binnen de 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website;
 2. de Kandidaat positief heeft gereageerd op de vacature (of dat de Recruiter positief heeft gereageerd op de sollicitatie van de Kandidaat);
 3. er een bespreking gaande was tussen de Kandidaat en de Recruiter op de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website.

Als een van deze voorwaarden (1, 2, 3) ontbreekt of niet heeft plaatsgevonden binnen 3 maanden na de datum waarop de Recruiter zich bewust werd van het Profiel van de betrokken Kandidaat op de Website, zijn de Servicekosten van Talent verschuldigd onder de voorwaarden bepaald door deze AGV.

 

De Recruiter erkent dat in alle andere gevallen aangaande het aanstellen of inhuren van een Kandidaat via de Website, de Servicekosten van Talent verschuldigd zijn.

 

5 – Garantie verleend door Talent

Indien, in het geval dat de Kandidaat en de Recruiter een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, de Kandidaat wenst om niet langer contractueel gebonden te zijn aan de Recruiter binnen drie (3) maanden na de startdatum van de Kandidaat, of dit al dan niet het gevolg is van de beëindiging van een proeftijd, dient de Recruiter zo snel mogelijk contact op te nemen met Talent om haar daarover te informeren.

De Recruiter heeft dan de mogelijkheid om aan Talent te verzoeken:

– indien hij/zij gekozen heeft voor optie nr. 1 (contante betaling): om een Krediet van toepassing op toekomstige Servicekosten, geldig gedurende 12 maanden vanaf de laatste werkdag van de Kandidaat, ten belope van het totale bedrag van de Servicekosten betaald voor de aanwerving van de Kandidaat in kwestie. Als er binnen deze 12 maanden geen aanwerving plaatsvindt, zal het Krediet vervallen en zal het in geen geval resulteren in een terugbetaling aan de Recruiter;

– indien hij/zij gekozen heeft voor optie nr. 2 (maandelijkse betaling): stoppen de inhoudingen de maand na de datum van kennisgeving aan Talent van de daadwerkelijke uitdiensttreding van de Kandidaat bij de Recruiter (zonder terugbetaling van de reeds betaalde Servicekosten).

In beide gevallen is de verstrekking van een Krediet of de stopzetting van de incasso’s afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • De Recruiter dient Talent een document te verstrekken waarmee de uitdiensttreding van de Kandidaat wordt bewezen (ontslagbrief, bewijs van de instantie voor socialezekerheidsbijdragen);
 • Dat alle door de Recruiter verschuldigde bedragen zijn betaald in overeenstemming met deze voorwaarden;
 • Dat de Recruiter Talent schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) in kennis heeft gesteld van beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 14 dagen na de beëindiging, de term ‘beëindiging’ verwijst naar de datum van kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet naar de laatste werkdag van de Kandidaat;
 • De Kandidaat heeft geen overeenkomst van opdracht, stageovereenkomst of ander contract met de Recruiter, met een van zijn dochterondernemingen of een ander bedrijf van de groep die de uitvoering van een dienst tegen vergoeding regelt;
 • Dat de oorzaak van de beëindiging uitsluitend gebaseerd is op de kwalificaties, kwaliteiten of gedragingen van de Kandidaat;
 • Dat de Kandidaat niet om economische redenen is ontslagen;
 • Dat de Kandidaat niet is ontslagen vanwege een nieuwe oriëntatie van de interne strategie van de Recruiter, die nieuwe behoeften voor de functie in kwestie rechtvaardigt;

 

Opgemerkt dient te worden dat Talent geen garantie biedt (en met name geen mogelijkheid om de betaalde Servicekosten om te zetten in een creditnota) in geval van vroegtijdige beëindiging van een stageovereenkomst.

 

DEEL 3 – ALGEMENE INFORMATIE

 

1 – Inhoud gepubliceerd door gebruikers

Het is de Gebruikers ten strengste verboden inhoud op de website te publiceren die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving, met inbegrip van (en zonder beperking):

 • elke inhoud die illegaal, vernederend, gewelddadig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, immoreel, haatdragend, racistisch, xenofoob, antisemitisch, seksistisch, kwellend of discriminerend is, die inbreuk maakt op de privacy van anderen, op de waardigheid van personen, op het respect van persoonsgegevens, op de vertrouwelijkheid of geheimhouding van correspondentie of die illegale activiteiten bevordert.
 • alle inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • eventuele foutieve en vervalste inhoud, met name met betrekking tot de identiteit van de Gebruikers, hun titels, diploma’s en kwalificaties.

Als Talent wordt geïnformeerd of van mening is dat een gebruiker van de Website of enige inhoud niet in overeenstemming is met de wet of deze AGV, behoudt Talent zich het recht voor om het Profiel of de betwiste inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het account van de gebruiker op de Website op te schorten of te verwijderen en/of de betwiste inhoud te matigen zonder voorafgaande kennisgeving.

U wordt uitgenodigd om Talent op de hoogte te stellen als u van mening bent dat een Uitnodiging voor een Gesprek, een Profiel, bericht of andere inhoud die zichtbaar is op de Website duidelijk onwettig is of deze AGV schendt door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@talent.io

 

2 – Gebruik van de Website

U dient de Website te gebruiken zonder de Website en de aangeboden functionaliteiten te verstoren. U verplicht zich met name tot:

 • Geen vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van derden die door de Website worden gebruikt, te schenden;
 • Geen enkel onderdeel van de Website te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken op welke wijze dan ook;
 • Niet downloaden, publiceren, verzenden of distribueren van materiaal dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de goede werking van software, hardware of andere apparatuur met betrekking tot telecommunicatie te onderbreken, te verstoren of te beperken;
 • De werking van de Website of servers niet te verstoren of te hinderen;
 • Uw gebruikersrechten niet te overschrijven, bijvoorbeeld door te proberen tools te gebruiken waartoe u geen toegang hebt of door de inhoud van de Website te verwijderen, er inhoud aan toe te voegen of deze te wijzigen;
 • Niet de identiteit van een Kandidaat, Recruiter of andere persoon die verbonden is met Talent te imiteren of aan te nemen;
 • Uw account niet te verkopen of door te geven aan derden;
 • Uw wachtwoord aan niemand vrij te geven;
 • Geen praktijken te ondernemen die kunnen lijken op spam of die niet eerlijk zijn, zoals het promoten van een website door middel van valse links, of het promoten van uw eigen website of activiteit door het plaatsen van reclameboodschappen in uw profiel.

 

3 – Opschorting van de toegang – Opzegging

3.1 – Op initiatief van Talent

Talent behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling door de Recruiter van een van de facturen van Talent, zijn toegang tot de account of Service op te schorten of zelfs te verwijderen, totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

In het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om in geval van niet-nakoming door een gebruiker van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden diens account op te schorten of te verwijderen en daarmee de mogelijkheid om de Service te gebruiken, op elk moment, van rechtswege en zonder enige wettelijke formaliteit, na het versturen van een ingebrekestelling per e-mail of per post, indien gedurende een periode van acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de Service diens reactie is uitgebleven.

3.2 – Op initiatief van Gebruikers

Als u de Website en de Service niet langer wenst te gebruiken, kunt u te allen tijde verzoeken om uw account te verwijderen.

 

3.3 – Gevolgen van de opzegging

De opzegging zal resulteren in de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die u bij Talent hebt ingediend, zonder enige aanspraak van u in de hoedanigheid van gebruiker.

Niettegenstaande een dergelijke beëindiging blijven de bepalingen van deze AGV van toepassing voor de periode voorafgaand aan de opzegging.

4 – Verantwoordelijkheden van Talent

4.1 – Nauwkeurigheid van de door gebruikers verstrekte informatie

Hoewel Talent de door gebruikers gepubliceerde inhoud zorgvuldig onderzoekt en zich het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande kennisgeving een account verbonden aan een Profiel dat onjuiste informatie bevat, te filteren, te wijzigen, op te schorten of te verwijderen, kan Talent niet de juistheid van te vermelde inhoud en informatie garanderen.

Met name garandeert Talent dat ze in geen enkel geval onderzoek verricht met betrekking tot de door de Kandidaten opgegeven ervaring of overige door de Kandidaten verstrekte informatie en inhoud.

Talent kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld op basis van informatie en inhoud die foutief of illegaal kan blijken te zijn.

Het is dan ook uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Recruiters om, indien zij dat wensen, een onderzoek in te stellen of redelijke middelen te gebruiken om de kwalificaties, ervaring en referenties van de Kandidaten te verifiëren.

4.2 – Gebruik van diensten van derden

De Website biedt de mogelijkheid om inhoud van diensten van derden te publiceren en weer te geven. Talent is niet verantwoordelijk voor deze inhoud, noch naar gebruikers, noch naar de diensten van derden.

Talent behoudt zich het recht voor aan derden opdracht te geven om prestaties opgenomen in deze AGV geheel of gedeeltelijk te verrichten. De gegevens van gebruikers van de Website worden uitsluitend in het kader van het met deze AGV beoogde doel ter beschikking gesteld aan deze derden.

4.3 – Geen garantie namens Talent

Talent staat niet garant voor het sluiten van contracten tussen Kandidaten en Recruiters. Talent is en zal nooit partij zijn of worden bij een overeenkomst – van welke aard dan ook – gesloten tussen een Kandidaat en een Recruiter. Talent zal nooit kunnen worden aangemerkt als werkgever van een Kandidaat. Talent garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, een contract voor de levering van diensten, of een contract van welke aard dan ook dat bedoeld is om de uitvoering van werkzaamheden door de Kandidaat tegen betaling van een vergoeding te regelen, of de naleving daarvan.

Elke uitwisseling, en elke mogelijke belofte over een contract dat kan worden afgesloten tussen een Recruiter en een Kandidaat is de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden, en valt buiten de verantwoordelijkheid van Talent.

Meer in het algemeen kan Talent niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van communicatie, interacties, relaties, contracten of geschillen tussen Kandidaat en Recruiter. In het bijzonder kan Talent, die geen partij is bij het Contract, niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-nakoming, onjuiste uitvoering of beëindiging van het Contract door de Recruiter of de Kandidaat, ongeacht dat Talent al dan niet Servicekosten onder het Contract ontvangt.

 

In het geval dat het Contract gesloten tussen Kandidaat en Recruiter een contract is voor de levering van diensten, uitbesteding, of een contract dat bedoeld is om de uitvoering van een opdracht te regelen in ruil voor de betaling van een andere vergoeding dan die onder een arbeidscontract, is de Kandidaat als enige aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij kan veroorzaken aan de Recruiter tijdens de uitvoering van zijn/haar opdracht. Indien nodig, kan de Recruiter de Kandidaat vragen een contract aan te gaat met een verzekeringsmaatschappij die bekend staat als solvabel om hem/haar in te dekken tegen eventuele schade die hij/zij kan veroorzaken tijdens de uitvoering van zijn/haar taken.

4.4 – Aansprakelijkheid

Talent is niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker van de Website lijdt door gebruik van de Website of in verband met de door haar geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talent.

Talent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuiste gebruik of misbruik van, of storingen of fouten in de Website.

De Website kan links bevatten naar websites van derden bevatten waarover Talent geen controle heeft. Talent is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de websites van derden. Het gebruik van de diensten of producten van derden geschiedt volledig op eigen risico.

Mocht Talent aansprakelijk zijn voor schade, dan wordt deze beperkt tot de vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de laatste factuur voor de Servicekosten die door een Recruiter is betaald aan Talent.io of het bedrag dat de verzekeraar van Talent.io in dat concrete geval uitkeert.

4.4 – Beschikbaarheid van de Service

Talent behoudt zich het recht voor om vanwege welke reden dan ook, met name in verband met technische storingen en/of computer-, telecommunicatie-, onderhoudsproblemen, in gevallen van overmacht enz. de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, de informatieve kenmerken van de Website te beëindigen of te wijzigen. Talent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit dergelijke onderbrekingen of wijzigingen.

Meer in het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om wijzigingen van welke aard dan ook aan de inhoud van de Website aan te brengen.

4.5 – Overmacht

De aansprakelijkheid van Talent wordt volledig ontheven indien de niet-nakoming van alle of een deel van de verplichtingen die haar door deze AGV worden opgelegd, het gevolg is/zijn van een geval van overmacht.

 

In deze AGV wordt onder overmacht verstaan een onvoorzienbare en/of onvermijdelijke gebeurtenis waarop Talent geen invloed kan uitoefenen (zoals een tekortkoming van de host) en meer in het algemeen als bedoeld in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Indien de uitvoering van de Service op grond van deze AGV, of enige verplichting van Talent op grond van deze AGV, wordt verhinderd, beperkt of verstoord door een geval van overmacht, is Talent vrijgesteld van de uitvoering van de betreffende contractuele verplichtingen.

5 – Wettelijke vermeldingen

Talent is de eigenaar en exploitant van de Website die toegankelijk is op: https://www.talent.io.

 

Talent.io Netherlands B.V. is een Nederlandse onderneming die actief is als B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met  nummer 72570199.

 

Alle schriftelijke mededelingen gericht aan Talent.io worden bij voorkeur verzonden per e-mail gericht aan het e-mailadres zoals hieronder weergegeven, tenzij dit naar de aard van de mededeling niet mogelijk is.

 

De contactgegevens van Talent.io zijn als volgt:

Talent.io Netherlands B.V.

Adres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam

E-mailadres: contact@talent.io

6 – Intellectuele eigendom

Het merk van de onderneming Talent, het geheel aan merken al dan in beelden weergegeven, alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, teksten, commentaren en logo’s die op de Website verschijnen, al dan niet geregistreerd, de algemene structuur van de Website, evenals teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, de knowhow, tekeningen, illustraties, databestanden en elk ander element waaruit de Website van Talent bestaat, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Talent of haar licentiegevers.

 

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen en octrooien die eigendom zijn van Talent. 

 

Een gebruiker van de Website verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voor het gebruik van het Platform noodzakelijk zijn. Een Gebruiker van de Website mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins verhandelen zonder toestemming van Talent.io. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, extractie of gebruik, om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Talent, is strikt verboden.

7 – Hyperlinks

Hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kunnen beschikbaar zijn op de Website. Talent heeft geen controle over deze websites of hun inhoud. De publicatie van links naar de betreffende websites betekent op geen enkele wijze dat Talent deze websites, of de inhoud, producten of diensten die daarop worden aangeboden, goedkeurt.

8 – Persoonsgegevens

Door het invullen van uw Registratie gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die tijdens uw Registratie zijn verzameld, kunnen opslaan, verwerken en gebruiken. Voor Registratie is het verplicht een gebruikersaccount aan te maken en daarbij een (onder andere) een naam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord op te geven. Uw persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor Talent. 

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de registratie van de gebruiker en de commerciële relatie tussen de gebruiker en Talent. Geen van deze gegevens zal ooit aan een derde partij worden doorgegeven, tenzij een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie of gerechtelijke autoriteit hierom verzoekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is op de volgende website https://www.talent.io/privacy.

 

Talent.io is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van een Kandidaat door een Recruiter.

 

9 – Referenties

Tenzij anders overeengekomen, kan Talent de naam van een Recruiter geregistreerd op de Website op een document, elektronisch of anderszins, voor referentie-doeleinden citeren.

 

10 – Uitbesteding

Talent behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten waarvoor zij verantwoordelijk is onder deze overeenkomst vrijelijk uit te besteden.

11 – Overdracht

De Gebruiker onthoudt zich uitdrukkelijk van het overdragen, al dan niet tegen betaling, van alle of een deel van de rechten en verplichtingen die hij of zij uit hoofde van deze Overeenkomst heeft.

 

12 – Diverse bepalingen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Services van Talent kunnen op elk moment worden gewijzigd, u wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

 

Wanneer er belangrijke of betekenisvolle wijzigingen worden aangebracht in de Algemene Voorwaarden van de Services van Talent, zal de pagina met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website worden bijgewerkt. Als u geregistreerd bent op de Website, zullen wij u tevens per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen in de AGV zullen onmiddellijk van kracht worden voor nieuwe gebruikers van de Website en zullen dertig (30) dagen na de publicatie van de nieuwe AGV voor bestaande gebruikers van kracht worden. Als u de nieuwe AGV afwijst nadat u op de hoogte bent gesteld van een wijziging, moet u stoppen met het gebruik van de Website. Indien u dit niet doet, zal uw voortgezet gebruik van de Website betekenen dat u de betreffende wijzigingen accepteert.

 

Deze AGV annuleren en vervangen de vorige AGV-versies van Talent.

 

De ongeldigheid van één van de bepalingen van deze AGV heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van deze AGV ongeldig zijn; deze blijven volledig van kracht en zijn bindend voor partijen. De nietige of vernietigde bepaling zal door Talent na onderling overleg met een Gebruiker worden vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Het feit dat Talent op geen enkel moment een beroep doet op één van de clausules van deze AGV en/of een schending door de Gebruiker van één van de verplichtingen die deze AGV hem/haar opleggen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Talent van haar recht om zich achteraf op één van deze clausules of contractuele verplichtingen te beroepen.

 

Er kunnen dan ook geen bijzondere voorwaarden prevaleren boven deze AGV, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door Talent. Elke tegenstrijdige bepaling waartegen een Gebruiker zich verzet, zal daarom, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn tegen Talent, ongeacht wanneer deze onder haar aandacht is gebracht.

 

13 – Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze AGV is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die ontstaan in het kader van deze AGV zullen, nadat Partijen geprobeerd hebben er onderling uit te komen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Kandidaat of een andere volgens de wet bevoegde rechter.

ONZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN HET KORT

 

Enkel de uitvoerige versie van onze AGV (zie hieronder) heeft contractuele waarde. Deze korte samenvatting van de vier belangrijkste punten geeft u evenwel snel een beeld van wat wij te bieden hebben.

Missie van Talent

Talent brengt kandidaten en rekruteerders met elkaar in contact via de website https://www.talent.io

Gratis voor kandidaten, succesvol voor rekruteerders

De dienstverlening van Talent is gratis voor de kandidaten.

De toegang tot de websitewww.talent.io is gratis. Talent rekent enkel dienstverleningskosten aan de rekruteerder aan wanneer de rekruteerder en de kandidaat daadwerkelijk een overeenkomst sluiten.

Dienstverleningskosten per geval

 

 1. De rekruteerder en kandidaat ondertekenen een arbeidsovereenkomst:

 

Talent factureert 15 % van het brutojaarloon van de kandidaat, contant te betalen op de datum van indiensttreding van de kandidaat. Indien de kandidaat binnen drie maanden vertrekt, krijgt de rekruteerder een rekruteringskrediet (twaalf maanden geldig) om die kandidaat te vervangen. Dit is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in onze AGV.

Met het oog op een optimale cashflow biedt Talent u de mogelijkheid om elke maand 1,2 % van het brutojaarloon van de kandidaat te betalen, en dit gedurende achttien maanden (in plaats van 15 % in contanten). Bij vertrek van de kandidaat wordt de maandelijkse facturering onderbroken in de maand volgend op de kennisgeving hiervan van de rekruteerder aan Talent (mits vertoon van een bewijsstuk). Om van deze optie gebruik te maken, moet de rekruteerder een domiciliëringsmandaat invullen, zodat Talent de verschuldigde bedragen maandelijks automatisch mag debiteren.

De rekruteerder wordt verzocht zijn/haar factureringsvoorkeuren door te geven. Indien de rekruteerder niet antwoordt, wordt standaard de optie ‘betaling in contanten’ toegepast.

 

 1. De rekruteerder en kandidaat ondertekenen een stageovereenkomst:

 

Talent factureert € 1500 dienstverleningskosten, contant te betalen op de datum van indiensttreding van de kandidaat. Indien de kandidaat na de stageperiode wordt aangeworven, factureert Talent € 2500 dienstverleningskosten extra.

 

 1. De rekruteerder en kandidaat ondertekenen een dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst:

 

De dienstverleningskosten van Talent komen overeen met de vergoedingen van de kandidaat x (100/85), verminderd met het bedrag van de vergoedingen van de kandidaat. De facturering gebeurt maandelijks na goedkeuring door de rekruteerder van de prestatiestaten van de kandidaat. Een prestatiestaat wordt als aanvaard beschouwd indien deze niet binnen een termijn van zeven dagen wordt betwist.

De vergoedingen van de kandidaat en de dienstverleningskosten worden betaald via domiciliëring (via een externe bankdienst) en automatisch overgemaakt aan de begunstigden (kandidaat en Talent).

 

Informatie ter goeder trouw

Wanneer u als rekruteerder of kandidaat onze website gebruikt en binnen een termijn van twaalf maanden na uw contact op ons platform een overeenkomst afsluit met een geregistreerd lid, stemt u ermee in Talent op de hoogte te stellen van de inhoud van de overeenkomst en een kopie hiervan te bezorgen, zodat de dienstverleningskosten in rekening kunnen worden gebracht.

 

ONZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN DETAIL

Publicatie 15.11.2019

Dit document omvat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.talent.io en meer algemeen de dienstverlening van Talent Club (hierna ‘Talent’).

Aangezien de algemene gebruiksvoorwaarden van Talent te allen tijde kunnen worden gewijzigd, wordt u verzocht deze regelmatig te raadplegen.

 

DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOEN EN OP ‘IK GA AKKOORD’ TE KLIKKEN, VERKLAART U:

(1) DAT U DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U ZE AANVAARDT;

(2) DAT U DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD HEBT OM EEN OVEREENKOMST AF TE SLUITEN MET TALENT, EN (3) DAT U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM EEN VERBINTENIS AAN TE GAAN, HETZIJ PERSOONLIJK, HETZIJ IN OPDRACHT VAN DE ONDERNEMING DIE U OPGEEFT BIJ UW REGISTRATIE.

INDIEN U DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, KRIJGT U GEEN TOEGANG TOT DE DIENSTEN VAN TALENT.

 

Talent brengt kandidaten en rekruteerders met elkaar in contact via de website https://www.talent.io (de ‘dienstverlening’ en de ‘website’).

‘Kandidaat’ verwijst naar alle natuurlijke en rechtspersonen die zich wensen te registreren op de website met het oog op nieuwe professionele mogelijkheden.

‘Rekruteerder’ verwijst naar alle natuurlijke en rechtspersonen die zich op de website wensen te registreren om in contact te worden gebracht met kandidaten.

De interactie tussen de kandidaten en de rekruteerders op de website gebeurt op basis van hun profiel.

‘Profiel’ verwijst naar alle informatie (gegevens, bestanden, inclusief foto’s, cv enz.) die een kandidaat of rekruteerder deelt om zich voor te stellen en te communiceren op de website.

 

DEEL 1 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE KANDIDAAT

 

1 – Werking van de dienstverlening

Talent biedt een gratis dienstverlening aan kandidaten die snel en efficiënt nieuwe professionele mogelijkheden willen verkennen.

Zodra Talent uw registratie op de website goedkeurt, kunt u gebruikmaken van de dienstverlening.

Via Talent kunt u uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek ontvangen van een of meerdere rekruteerders. Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek is een bericht dat een rekruteerder naar een kandidaat stuurt bij een mogelijke match op basis van het geregistreerde profiel.

Als uw verdere contacten met de rekruteerder(s) succesvol zijn, kunt u een overeenkomst sluiten met de onderneming die door de rekruteerder wordt vertegenwoordigd.

Deze overeenkomst kan betrekking hebben op (i) een stageovereenkomst als de kandidaat student is of zijn/haar einddiploma in de afgelopen zes maanden heeft behaald, (ii) een arbeidsovereenkomst of (iii) een dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook die de uitvoering van een opdracht door de kandidaat tegen een vergoeding beoogt.

Enkel het sluiten van dergelijke overeenkomsten leidt tot wederzijdse verplichtingen tussen de kandidaat en de rekruteerder.

 

2 – Registratieprocedure

Bij uw registratie wordt u verzocht een account aan te maken en uw profiel aan te vullen met deze gegevens: naam, opleidingen, professionele ervaring, competenties en gewenste verloning.

Om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te garanderen, verbindt u zich ertoe bij uw registratie (i) enkel correcte, oprechte en actuele gegevens m.b.t. uw situatie en uw ware identiteit op te geven en (ii) nooit meer dan één account op de website te hebben.

Talent behoudt zich het recht voor om te allen tijde te vragen naar:

 • Een identiteitsbewijs;
 • Indien u via een rechtspersoon handelt, een uittreksel van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (niet ouder dan dertig dagen), net als een bewijs van de volmacht toegekend door de onderneming aan de natuurlijke persoon die bij de registratie handelde in haar naam.

Indien het gevraagde bewijsstuk na een dergelijk verzoek niet wordt voorgelegd, behoudt Talent zich het recht voor om uw account op te schorten of te verwijderen.

Voordat uw registratie effectief wordt goedgekeurd, kan Talent contact met u opnemen op het door u opgegeven telefoonnummer om uw profiel te bespreken.

Talent behoudt zich evenwel het recht voor om alle registratieverzoeken op de website naar eigen oordeel te aanvaarden of te weigeren na inzage van de algemeen toegankelijke informatie over uw persoon.

 

3 – Contractuele vrijheid van de kandidaat

Door zich op de website te registeren en gebruik te maken van de dienstverlening, verbindt de kandidaat zich geenszins tot het aanvaarden van een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of een overeenkomst van welke aard ook.

Enkel het sluiten van een overeenkomst tussen u en een rekruteerder leidt tot wederzijdse verplichtingen. De voorwaarden van de overeenkomst (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de opdracht) worden vrij en zonder tussenkomst van Talent door de kandidaat en de rekruteerder besproken.

 

4 – Transparantie en informatieplicht

Wanneer u als kandidaat gebruikmaakt van onze website en een overeenkomst sluit met een rekruteerder, stemt u ermee in:

(i) Talent onverwijld op de hoogte te stellen van de datum van ondertekening van de overeenkomst (net als van alle eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie te bezorgen van de overeenkomst of de bevestiging van de aanwerving (brief of e-mail), of een document op te maken waarin de rekruteerder en uzelf de belangrijkste voorwaarden (verloning/vergoedingen, duur enz.) van de gesloten overeenkomst vastleggen;

(iii) Talent onverwijld op de hoogte te stellen van de beëindiging van uw contractuele verbintenis met de rekruteerder als deze zich, om welke reden ook, voordoet binnen achttien (18) maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE REKRUTEERDER

 

1 – Registratieprocedure – werking van de dienstverlening

Bij uw registratie wordt u verzocht een account aan te maken en uw profiel aan te vullen met deze gegevens: uw naam, de naam van de onderneming, het ondernemingsnummer, uw e-mailadres en alle bijkomende informatie over uw onderneming en uw zoekopdracht.

Om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te garanderen, verbindt u zich ertoe bij uw registratie (i) enkel correcte, oprechte en actuele gegevens m.b.t. uw situatie en uw ware identiteit op te geven en (ii) nooit meer dan één account op de website te hebben.

Om uw registratie te vergemakkelijken, kan Talent u de diensten van een derde partij voorstellen.

In dit geval verbindt u zich ertoe ook aan deze derde partij correcte, oprechte en actuele informatie te verstrekken om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te garanderen.

Als u zich registreert in naam van een rechtspersoon, moet u daartoe gemachtigd zijn.

Na uw registratie zal Talent uw profiel doorlichten en desgevallend bewijsstukken opvragen om na te gaan in hoeverre de door u verstrekte profielgegevens stroken met de werkelijkheid. Indien u niet ingaat op een dergelijk verzoek van Talent, kan uw registratie als rekruteerder worden geweigerd. Talent behoudt zich eveneens het recht voor om alle registratieverzoeken op de website naar eigen oordeel te aanvaarden of te weigeren.

Na uw registratie en de aanvulling van uw profiel kunt u via onze website de profielen van de kandidaten bekijken. U kunt uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek uitsturen aan kandidaten die uw interesse hebben gewekt. Elke uitnodiging voor een sollicitatiegesprek moet de volgende gegevens bevatten: (i) aard van de beoogde overeenkomst (stage, arbeidsovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst), (ii) een beschrijving van de opdracht en (iii) de aangeboden vergoeding. Deze uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek zijn enkel bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan, zonder enige contractuele verplichting.

De rekruteerder verbindt zich ertoe om enkel via de website met de kandidaat te communiceren, tenzij de kandidaat ingaat op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Wanneer de kandidaat ingaat op de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, wordt een klassieke rekruteringsprocedure in gang gezet. Deze kan één of meer gesprekken omvatten, al dan niet face to face.

Vanaf dat moment kunnen de kandidaat en de rekruteerder andere communicatiemiddelen gebruiken.

Enkel het sluiten van een overeenkomst tussen u en een kandidaat leidt tot wederzijdse verplichtingen: informatieoverdracht aan Talent en aanrekening van de dienstverleningskosten conform artikel 3 van de AGV.

De voorwaarden van de overeenkomst (voorgestelde vergoeding, duur en aard van de opdracht) worden uiteindelijk vrij en zonder tussenkomst van Talent door de kandidaat en de rekruteerder besproken.

Bij de aanwerving dient de rekruteerder alle verplichte formaliteiten te vervullen met betrekking tot de administratie en de kandidaat.

De rekruteerder moet onder meer de nationaliteit van de kandidaat controleren en, indien van toepassing, vóór de effectieve aanwerving nagaan of de kandidaat in het bezit is van een geldige arbeidsvergunning. Indien de wet dit voorschrijft, moet de rekruteerder vóór de effectieve aanwerving een medisch onderzoek laten uitvoeren bij de kandidaat en zijn/haar aanwerving aangeven.

De rekruteerder verbindt zich ertoe de website niet te gebruiken om een kandidaat te vinden met wie hij vervolgens, buiten de website om, een overeenkomst afsluit, hetzij om de dienstverleningskosten van Talent voor de geleverde prestaties te omzeilen, hetzij om andere redenen.

Indien de rekruteerder deze verbintenis niet naleeft, loopt hij/zij het risico extra kosten te moeten betalen, zoals bepaald in artikel 3 van de AGV.

De rekruteerder verbindt zich er eveneens toe om (i) de naam en identiteit van de kandidaten met wie hij/zij tijdens de rekruteringsprocedure heeft kennisgemaakt, niet openbaar te maken of aan derden door te geven, en (ii) de nodige fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen om de via de website verkregen gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onrechtmatige toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging.

 

2 – Informatieplicht van de rekruteerder

Als u als rekruteerder en gebruiker van onze website een arbeids-, stage-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook – van bepaalde of onbepaalde duur – met een kandidaat sluit met het oog op de uitvoering van een opdracht door de kandidaat, tegen een vergoeding, stemt u ermee in:

(i) Talent onverwijld op de hoogte te stellen van de datum van ondertekening van de overeenkomst (net als van alle eventuele wijzigingen);

(ii) Talent een kopie te bezorgen van de overeenkomst of van de bevestiging van de aanwerving (brief of e-mail), of een document op te maken waarin de kandidaat en uzelf de belangrijkste voorwaarden (verloning, duur enz.) van de overeenkomst vastleggen;

(iii) Talent onverwijld op de hoogte te stellen van de beëindiging van uw contractuele verbintenis met de kandidaat als deze zich, om welke reden ook, voordoet binnen achttien (18) maanden na de ondertekening van de overeenkomst.

 

3 – Dienstverleningskosten

Door in te stemmen met deze AGV verbindt de rekruteerder zich ertoe de dienstverleningskosten te betalen in de gevallen waarin deze van toepassing zijn volgens deze AGV.

Talent behoudt zich het recht voor om zijn tarieven en factureringsmethoden te allen tijde te wijzigen, nadat deze AGV werden aangepast en u hiervan via e-mail op de hoogte werd gesteld.

 

3.1 – Verschuldigde dienstverleningskosten

Alle dienstverleningskosten van Talent zijn ten laste van de rekruteerder indien:

 • a) een kandidaat die via onze website naar voren is gekomen, binnen een termijn van twaalf (12) maanden na zijn laatste contact met de rekruteerder via de website een arbeids-, stage-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook sluit met het oog op de uitvoering van een opdracht door de kandidaat, tegen een vergoeding;
 • b) de rekruteerder de kandidaat binnen een termijn van twaalf (12) maanden na hun laatste contact op de website voorstelt aan een andere persoon, een andere onderneming, een derde partij, al dan niet geassocieerd met zijn onderneming;
 • c) de door Talent voorgestelde kandidaat niet wordt geselecteerd door de rekruteerder of het contractvoorstel van de rekruteerder niet aanvaardt, en achteraf binnen een termijn van twaalf (12) maanden na hun laatste contact op de website alsnog een zakelijke relatie aangaat met de rekruteerder voor deze of een andere opdracht, hetzij op basis van een arbeids-, stage-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook met het oog op de uitvoering door de kandidaat van een opdracht, tegen een vergoeding.

 

Met uitzondering van specifieke gevallen vastgelegd in deze voorwaarden zijn de dienstverleningskosten van Talent in elk geval verschuldigd, ongeacht of er een proefperiode werd bedongen.

 

3.2 – Bedrag en betalingsvoorwaarden van de dienstverleningskosten

De facturen van Talent zijn verschuldigd bij ontvangst. Het bedrag wordt berekend naargelang de aard van de overeenkomst en de eventuele opties die de rekruteerder heeft gekozen.

De rekruteerder dient eventuele betwistingen met betrekking tot de facturering van de dienstverleningskosten binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan Talent te betekenen middels een gemotiveerde, aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij het uitblijven van een dergelijke schriftelijke betwisting wordt de rekruteerder geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.2.1 – Sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en rekruteerder

De dienstverleningskosten van Talent worden berekend op basis van een percentage van het brutojaarloon.

Het brutojaarloon omvat het vaste brutojaarloon, het volledige variabele deel van het loon en alle mogelijke bonussen, jaarlijkse premies of andere voordelen en elementen die deel uitmaken van het totale loonpakket van de kandidaat.

U kunt kiezen tussen twee betalingswijzen:

Optie 1: contante betaling – 15 % van het brutojaarloon

De rekruteerder betaalt contant een bedrag ten belope van 15 % van het brutojaarloon dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst(en) van de aangeworven kandidaat. Dit bedrag is te betalen op de datum van indiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder, per overschrijving bij ontvangst van de factuur van Talent.

Optie 2: maandelijkse betaling – 1,2 % van het brutojaarloon gedurende achttien maanden.

De rekruteerder betaalt maandelijks, gedurende een periode van achttien maanden, dienstverleningskosten ten belope van 1,2 % van het brutojaarloon van de aangeworven kandidaat.

De eerste betaling moet via domiciliëring (automatisch en veilig) worden uitgevoerd op de datum van indiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder. Elke volgende betaling moet eenmaal per maand per domiciliëring worden uitgevoerd op een vooraf door Talent bepaalde datum, en dit gedurende achttien (18) maanden.

De rekruteerder kan enkel voor deze optie kiezen op voorwaarde dat hij/zij een domiciliëringsmandaat invult dat nodig is voor de betaling via domiciliëring van de maandelijkse stortingen. Hij/zij verbindt er zich eveneens toe Talent op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van zijn/haar post- of bankgegevens.

Indien er geen mandaat wordt afgeleverd, moeten de dienstverleningskosten contant worden betaald conform optie 1.

Zodra Talent op de hoogte is van de overeenkomst met de kandidaat, ontvangt u een e-mail met een link naar een vragenlijst waarin u uw gegevens en factureringskeuze kunt opgeven.

Wanneer deze gegevens zijn ingevuld en de in artikel 2 bedoelde documenten met betrekking tot de overeenkomst zijn ingediend, ontvangt u een e-mail met een overzicht van deze elementen: het brutojaarloon van de kandidaat, de gekozen factureringswijze, de datum van indiensttreding van de kandidaat en het percentage van de dienstverleningskosten op het brutojaarloon.

U dient de juistheid van deze gegevens binnen een termijn van zeven dagen te bevestigen door op ‘Ik valideer’ in deze e-mail te klikken.

Indien u niet reageert op deze e-mail binnen een termijn van zeven dagen, worden de bovenvermelde gegevens door u als juist en gevalideerd beschouwd. De factureringsvoorkeuren kunnen dan niet meer worden gewijzigd.

Als het antwoord op de vragenlijst binnen een termijn van zeven dagen uitblijft, maakt Talent automatisch een factuur op basis van de beschikbare informatie op, en dit zonder mogelijkheid tot wijziging achteraf. De dienstverleningskosten zijn standaard contant verschuldigd conform optie 1.

 

3.2.2 – Sluiten van een stageovereenkomst tussen kandidaat en rekruteerder

Bij het sluiten van een stageovereenkomst tussen een kandidaat en een rekruteerder wordt het bedrag voor de dienstverleningskosten als volgt bepaald:

 • betaling aan Talent van € 1500 excl. btw op de aanvangsdatum van de stageovereenkomst tussen de kandidaat en de rekruteerder;
 • betaling aan Talent van € 2500 excl. btw dienstverleningskosten indien er, binnen drie (3) maanden na de einddatum van de stageovereenkomst, een arbeids-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook met het oog op de uitvoering van een opdracht tegen een vergoeding wordt gesloten.

 

3.2.3 – Sluiten van een dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst tussen kandidaat en rekruteerder, of een overeenkomst van welke aard ook met het oog op de uitvoering van een opdracht tegen een vergoeding

De dienstverleningskosten excl. btw zijn uitsluitend ten laste van de rekruteerder. Ze worden berekend op het totaalbedrag excl. btw van de door de kandidaat gefactureerde vergoedingen in het kader van de overeenkomst die hij/zij met de rekruteerder heeft gesloten.

Deze bedragen worden als volgt berekend:

– totaalbedrag excl. btw = vergoedingen van de kandidaat x 100/85;

– bedrag van de dienstverleningskosten = totaalbedrag – vergoedingen van de consultant.

 

Voorbeeld 1: Vergoedingen van de consultant: € 500 excl. btw per dag Totaalbedrag = 500 x 100/85 = € 588,23 excl. btw per dag Dienstverleningskosten = 588,23 – 500 = € 88,23 excl. btw per dag

Voorbeeld 2: Vergoedingen van de consultant: € 700 excl. btw per dag Totaalbedrag = 700 x 100/85 = € 823,53 excl. btw per dag Dienstverleningskosten = 823,53 – 700 = € 123,53 excl. btw per dag

 

Indien de vergoedingen opgenomen in de overeenkomst onbegrensd en variabel zijn, verbindt de rekruteerder zich ertoe deze informatie aan Talent door te geven, zodat deze laatste de rekruteerder een redelijke schikking kan aanbieden met betrekking tot de commissie.

Indien de overeenkomst tussen de kandidaat en de rekruteerder wordt verlengd of wordt gevolgd door een arbeids-, stage-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst, of een overeenkomst van welke aard ook met het oog op de uitvoering door de kandidaat van een opdracht tegen een vergoeding, zijn de dienstverleningskosten voor deze nieuwe overeenkomst, conform deze AGV, eveneens verschuldigd.

 

Facturering

Met het oog op de facturering van deze dienstverlening dient de kandidaat eenmaal per maand in te loggen op de website www.talent.io om het aantal gewerkte dagen en de aard van de vervulde taken in opdracht van de rekruteerder op een prestatiestaat (timesheet) in te vullen.

Deze prestatiestaat (timesheet) wordt vervolgens ter goedkeuring aan de rekruteerder voorgelegd. De rekruteerder moet ten laatste zeven dagen na ontvangst zijn/haar goedkeuring geven. Bij het uitblijven van de goedkeuring binnen deze termijn wordt de door de kandidaat ingediende prestatiestaat door de rekruteerder zonder voorbehoud als aanvaard beschouwd.

Vervolgens maakt Talent een factuur op voor de vergoedingen van de consultant en een factuur voor de betalingen van de dienstverleningskosten voor de website www.talent.io. Deze facturen worden per e-mail naar het door de rekruteerder opgegeven adres gestuurd.

 

Betalingswijzen

 

De betaling van de dienstverleningskosten moet via domiciliëring gebeuren. De rekruteerder dient hiertoe een domiciliëringsmandaat in te vullen dat Talent de vereiste toelating verleent om de verschuldigde bedragen te innen.

De betaling moet als volgt gebeuren:

 • De rekruteerder betaalt via een externe betaaldienst, in werking gesteld door het platform www.talent.io, een bedrag ten belope van het gecumuleerde bedrag (i) van de factuur van de vergoedingen van de kandidaat en (ii) de factuur voor de aan Talent verschuldigde dienstverleningskosten.
 • Talent houdt automatisch het bedrag van de door de rekruteerder verschuldigde dienstverleningskosten van het bovenstaande bedrag in.
 • Talent stort het bedrag van de vergoedingen die aan de rekruteerder werden gefactureerd naar de kandidaat door.

 

Bijzonder geval: betwisting van het bedrag van de dienstverleningskosten in het kader van een dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst

 

Betwistingen tussen de kandidaat en de rekruteerder over het bedrag van de aan de kandidaat verschuldigde vergoedingen en/of het aantal gewerkte dagen die door de kandidaat werden ingevoerd op de prestatiestaat (timesheet), moeten via een minnelijke schikking tussen de kandidaat en de rekruteerder worden geregeld:

 • Binnen drie werkdagen na de eerste vaststelling van de betwisting moeten de kandidaat en de rekruteerder de redenen van hun betwisting motiveren en eventuele bewijsstukken van hun respectieve verklaringen naar elkaar doormailen.
 • Als er na afloop van deze termijn van drie dagen geen overeenstemming wordt bereikt, duiden de kandidaat en de rekruteerder ieder een vertegenwoordiger aan en spreken ze af om via deze vertegenwoordigers fysiek of telefonisch contact met elkaar op te nemen om binnen een termijn van drie werkdagen tot een minnelijke schikking te komen.
 • Na afloop van deze termijn brengen de kandidaat en de rekruteerder Talent op de hoogte van hun minnelijke schikking.
 • In geval van aanhoudende betwisting moeten de kandidaat en de rekruteerder hun geschil onderling beslechten volgens de procedure(s) naar hun keuze en Talent op de hoogte stellen van het resultaat daarvan.

 

Om de financiële gevolgen van een dergelijke betwisting te beperken, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het niet-betwiste deel van de vergoedingen (het deel waarover de kandidaat en de rekruteerder het eens zijn) en de bijbehorende dienstverleningskosten aan Talent worden betaald, na ontvangst van de factuur van Talent voor deze niet-betwiste periode.

Een voorbeeld: stel dat een kandidaat beweert twintig dagen te hebben gewerkt, terwijl de rekruteerder van mening is dat het slechts om zeventien dagen gaat, dan worden het niet-betwiste deel van de vergoedingen (nl. voor zeventien werkdagen) en de bijbehorende dienstverleningskosten onmiddellijk aan Talent betaald, conform de voorwaarden bepaald in deze AGV.

Talent wacht de uitkomst van de hierboven beschreven procedure voor een minnelijke schikking af alvorens een factuur voor de betwiste periode op te maken. Indien er geen minnelijke schikking binnen een redelijke termijn wordt bereikt, heeft Talent evenwel het recht om toch een factuur op te maken.

 

3.3 – Betwisting

De rekruteerder dient eventuele betwistingen met betrekking tot de facturering van de dienstverleningskosten binnen acht (8) dagen na factuurdatum te betekenen middels een gemotiveerde, aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij het uitblijven van een dergelijke schriftelijke betwisting wordt de rekruteerder geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

3.4 – Laattijdige betaling

De facturen van Talent zijn verschuldigd bij ontvangst.

Bij niet-betaling van de factuur binnen een termijn van dertig (30) dagen brengt Talent boven op het verschuldigde bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse interest ten bedrage van de wettelijke interestvoet vermeerderd met vijf (5) procentpunten in rekening.

Elk openstaand bedrag op de vervaldag leidt tevens automatisch tot een bijkomende forfaitaire vergoeding van 40 euro voor inningskosten. Conform artikel L 441-6 van het Wetboek van Koophandel kan Talent, indien de gemaakte inningskosten hoger zijn dan dit forfaitaire bedrag, de rekruteerder-debiteur een bijkomende vergoeding vragen, op voorwaarde dat deze kosten worden aangetoond.

 

4 – Bijzondere gevallen

 

4.1 – Niet meedelen van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst

Indien de rekruteerder Talent niet informeert over de aanwerving van een kandidaat, geregistreerd op de website, binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– Datum van ondertekening van de overeenkomst;

– Datum van indiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder (arbeids- of stageovereenkomst) of startdatum van de prestaties uitgevoerd door de kandidaat (dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst);

Worden de dienstverleningskosten in rekening gebracht tot een maximum van € 20.000, contant te betalen vanaf de datum van indiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder.

Bovendien loopt de rekruteerder het risico dat zijn/haar account door Talent wordt opgeschort of verwijderd.

 

4.2 – Niet meedelen van de voorwaarden van de dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst

Indien de rekruteerder Talent niet informeert over de aanwerving van een kandidaat, geregistreerd op de website, binnen veertien (14) dagen na de eerste van de volgende twee data:

– Datum van ondertekening van de overeenkomst;

– Datum van indiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder (arbeids- of stageovereenkomst) of startdatum van de prestaties uitgevoerd door de kandidaat (dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst);

zal hij/zij het bedrag dat Talent factureert voor de overeenkomsten voor de uitvoering van een opdracht, zoals toegelicht in artikel 3.2.3, op basis van een vergoeding van de kandidaat van € 2000 per dag aan Talent dienen te betalen.  Indien de rekruteerder het aantal gewerkte dagen per maand door de kandidaat niet kan aantonen, wordt het totale aantal werkdagen in de maand als basis gebruikt.

Bovendien loopt de rekruteerder het risico dat zijn/haar account door Talent wordt opgeschort of verwijderd.

 

4.3 – Eerder al contact tussen kandidaat en rekruteerder

Indien een rekruteerder kan aantonen dat hij/zij al was begonnen met een actieve procedure (zoals hieronder gedefinieerd en met uitsluiting van enige andere definitie of omstandigheden) met de kandidaat binnen drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rekruteerder kennis heeft genomen van het profiel van de betrokken kandidaat op de website, wordt de rekruteerder vrijgesteld van de dienstverleningskosten van Talent.

Een actieve procedure wordt als bewezen beschouwd indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • De rekruteerder heeft de kandidaat benaderd, of omgekeerd, binnen drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rekruteerder kennis heeft genomen van het profiel van de betrokken kandidaat op de website.
 • De kandidaat heeft positief gereageerd op de vacature (of de rekruteerder heeft positief gereageerd op de sollicitatie van de kandidaat).
 • De rekruteerder en de kandidaat waren in bespreking op de datum waarop de rekruteerder kennis heeft genomen van het profiel van de betrokken kandidaat op de website.

 

Indien een van deze voorwaarden (1, 2, 3) niet kan worden aangetoond of niet heeft plaatsgevonden binnen drie maanden na de datum waarop de rekruteerder kennis heeft genomen van het profiel van de betrokken kandidaat op de website, zijn de dienstverleningskosten van Talent verschuldigd, conform de voorwaarden bepaald in deze AGV.

De rekruteerder erkent dat in alle andere gevallen aangaande de aanwerving van een kandidaat via de website, de dienstverleningskosten van Talent zijn verschuldigd.

 

5 – Garantie namens Talent

Indien de kandidaat en de rekruteerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar de kandidaat niet langer contractueel wenst gebonden te zijn aan de rekruteerder binnen drie (3) maanden na de datum van zijn/haar indiensttreding, al dan niet als gevolg van de beëindiging van een proeftijd, dient de rekruteerder Talent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

De rekruteerder kan Talent dan het volgende verzoeken:

– Indien de rekruteerder voor optie 1 (contante betaling) heeft gekozen: een krediet voor toekomstige dienstverleningskosten, geldig gedurende twaalf maanden vanaf de laatste werkdag van de kandidaat, ten belope van het totale bedrag van de dienstverleningskosten betaald voor de aanwerving van de betreffende kandidaat. Indien er binnen deze twaalf maanden geen aanwerving plaatsvindt, vervalt het krediet en resulteert dit geenszins in een terugbetaling aan de rekruteerder.

– Indien de rekruteerder voor optie 2 (maandelijkse betaling) heeft gekozen: een stopzetting van de inhoudingen de maand na de datum van kennisgeving aan Talent van de daadwerkelijke uitdiensttreding van de kandidaat bij de rekruteerder (zonder terugbetaling van de reeds betaalde dienstverleningskosten).

In beide gevallen is de kredietverstrekking of stopzetting van de inhoudingen afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • De rekruteerder bezorgt Talent een document waaruit de effectieve uitdiensttreding van de kandidaat blijkt (ontslagbrief, bewijs van de socialezekerheidsdienst).
 • Alle door de rekruteerder verschuldigde bedragen werden conform deze AGV betaald.
 • De rekruteerder stelt Talent schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) op de hoogte van het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een termijn van veertien dagen vanaf de beëindiging (de term ‘beëindiging’ verwijst hier naar de datum van kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet naar de laatste werkdag van de kandidaat).
 • De kandidaat heeft geen stage-, dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of andere overeenkomst met de rekruteerder, een dochteronderneming van de rekruteerder of een ander bedrijf van de groep die de geleverde prestaties tegen vergoeding regelt.
 • De oorzaak van de beëindiging is uitsluitend gebaseerd op de kwalificaties, kwaliteiten of gedragingen van de kandidaat.
 • De kandidaat is niet om economische redenen ontslagen.
 • De kandidaat is niet ontslagen als gevolg van de gewijzigde bedrijfsstrategie van de rekruteerder, die nieuwe behoeften voor de functie in kwestie rechtvaardigt.

 

Opmerking: bij een vroegtijdige beëindiging van een stageovereenkomst biedt Talent geen enkele garantie (nl. geen enkele mogelijkheid om de dienstverleningskosten in een creditnota om te zetten).

 

DEEL 3 – ALGEMENE INFORMATIE

 

1 – Inhoud gepubliceerd door de gebruikers

Het is ten strengste verboden om inhoud op de website te publiceren die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

 • Inhoud die illegaal, vernederend, gewelddadig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, immoreel, haatdragend, racistisch, xenofoob, antisemitisch, seksistisch, kwellend of discriminerend is; inhoud die de privacy van anderen, de waardigheid van personen, het respect van persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid of geheimhouding van correspondentie schendt; of inhoud die illegale activiteiten bevordert;
 • Inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen;
 • Foutieve en vervalste inhoud, met name aangaande de identiteit, titels, diploma’s en kwalificaties van de gebruikers;

 

Indien Talent wordt geïnformeerd of van mening is dat een gebruiker van de website of enige inhoud niet in overeenstemming is met de wet of deze AGV, behoudt Talent zich het recht voor om het profiel of de betwiste inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de account van de gebruiker op de website op te schorten of te verwijderen en/of de betwiste inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Indien u van mening bent dat een uitnodiging voor een gesprek, een profiel, een bericht of andere inhoud op de website duidelijk onwettig is of deze AGV schendt, wordt u verzocht Talent hiervan per e-mail op de hoogte te stellen (contact@talent.io).

Conform artikel 6 lid 7 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie kan Talent een voor iedereen vlot toegankelijk en zichtbaar ‘cybercop’-meldingssysteem opzetten, zodat de gebruikers van de dienstverlening alle inhoud kunnen melden die misdaden tegen de mensheid (aanzetten tot rassenhaat of kinderpornografie) en de misdrijven bedoeld in lid 5 en 8 van artikel 24 van de wet van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en artikel 227-23 van het Strafwetboek verdedigen.

Indien de opmerkingen van de gebruiker van onwettige aard zijn, kunnen de gegevens waarmee hij/zij of zijn/haar computer kan worden geïdentificeerd, door de websitebeheerder worden meegedeeld aan de gerechtelijke instantie indien deze laatste dit nodig acht, conform artikel 6-II van de wet van 21 juni 2004.

 

2 – Gebruik van de website

U dient de website te gebruiken zonder de website of de aangeboden functionaliteiten te verstoren. De gebruiker van de website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van de diensten van derden die door de website worden gebruikt, niet schenden;
 • Niets van deze website kopiëren, verdelen of verspreiden, op welke manier ook;
 • Materiaal met virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bedoeld om de goede werking van software, hardware of andere telecomapparatuur te onderbreken, te verstoren of te beperken niet downloaden, publiceren, verdelen of verspreiden;
 • De werking van de website of servers niet verstoren of hinderen;
 • Uw gebruikersrechten niet overschrijven, bv. door tools te proberen gebruiken waartoe u geen toegang hebt of door de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 • De identiteit van een kandidaat, rekruteerder of andere persoon die verbonden is met Talent, niet misbruiken of onrechtmatig aannemen;
 • Uw account niet aan derden verkopen of doorgeven;
 • Uw wachtwoord aan niemand doorgeven;
 • Niets doen wat lijkt op spam en geen oneerlijke praktijken ondernemen, zoals een website promoten via valse links of uw eigen website/activiteit promoten via reclameboodschappen in uw profiel.

 

3 – Opschorting van de toegang of opzegging

 

3.1 – Op initiatief van Talent

Talent behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling door de rekruteerder van een factuur van Talent, de toegang tot zijn/haar account en dus de dienstverlening op te schorten of zelfs op te heffen zolang de verschuldigde bedragen niet geheel zijn betaald.

In het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om bij niet-nakoming door een gebruiker van een van zijn/haar verplichtingen conform deze voorwaarden, te allen tijde de toegang tot zijn/haar account en dus de dienstverlening op te schorten of op te heffen, van rechtswege en zonder enige wettelijke formaliteit, na het versturen van een ingebrekestelling per e-mail of per post, indien diens reactie gedurende een periode van acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de dienstverlening is uitgebleven.

 

3.2 – Op initiatief van de gebruiker

Wenst u de website en de dienstverlening niet langer te gebruiken, dan kunt u uw account te allen tijde laten verwijderen.

 

3.3 – Gevolgen van de opzegging

De opzegging resulteert in de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die u aan Talent hebt verstrekt, zonder dat u daar als gebruiker enige aanspraak op kunt maken.

Ondanks deze beëindiging blijven de bepalingen van deze AGV van toepassing voor de periode voorafgaand aan de opzegging.

 

4 – Verantwoordelijkheden van Talent

 

4.1 – Juistheid van de gegevens van gebruikers

Hoewel Talent de door gebruikers gepubliceerde inhoud zorgvuldig onderzoekt en zich het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande kennisgeving een account gelinkt aan een profiel met onjuiste gegevens te filteren, te wijzigen, op te schorten of te verwijderen, garandeert Talent de juistheid van die inhoud en gegevens niet.

Talent garandeert geenszins onderzoek te verrichten met betrekking tot de ervaring, inhoud of gegevens die de kandidaat verstrekt.

Talent kan geenszins aansprakelijk worden gesteld op basis van gegevens en inhoud die foutief of illegaal blijken te zijn.

Het is dan ook uitsluitend de verantwoordelijkheid van de rekruteerders om desgewenst een onderzoek in te stellen of redelijke middelen te gebruiken om de kwalificaties, ervaring en referenties van de kandidaten te controleren.

 

4.2 – Gebruik van diensten van derden

De website biedt de mogelijkheid om de inhoud van diensten van derden te publiceren en weer te geven. Talent is evenwel niet aansprakelijk voor deze inhoud, noch tegenover de gebruikers, noch tegenover de diensten van derden.

 

4.3 – Geen garantie namens Talent

Talent staat geenszins garant voor het sluiten van een overeenkomst tussen de kandidaat en rekruteerder.

Gesprekken en mogelijke beloftes over het sluiten van een overeenkomst tussen een kandidaat en rekruteerder zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Talent.

Meer algemeen kan Talent niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van de communicatie, interactie, relatie, gesloten overeenkomsten of geschillen tussen de kandidaat en rekruteerder. In het bijzonder kan Talent, die zelf geen partij is in de overeenkomst, niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-nakoming, onjuiste uitvoering of beëindiging van de overeenkomst door de kandidaat of rekruteerder, ongeacht of Talent dienstverleningskosten in het kader van de overeenkomst aanrekent.

Indien de overeenkomst tussen de kandidaat en rekruteerder geen arbeidsovereenkomst is, maar een dienstverlenings- of onderaannemingsovereenkomst of een overeenkomst van welke aard ook met het oog op de uitvoering van een opdracht door de kandidaat tegen een vergoeding, is enkel de kandidaat aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij de rekruteerder kan berokkenen tijdens de uitvoering van zijn/haar opdracht.  Indien nodig kan de rekruteerder de kandidaat verzoeken om een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij die bekendstaat als solvabel, zodat de kandidaat gedekt is tegen eventuele schade die hij/zij veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn/haar opdracht.

 

4.4 – Beschikbaarheid van de dienstverlening

Talent behoudt zich het recht voor om bij technische storingen en/of computer-, telecommunicatie- en/of onderhoudsproblemen, overmacht of om welke reden ook, de toegang tot de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, of de raadplegingskenmerken van de website te wijzigen of te beëindigen. Talent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit dergelijke onderbrekingen of wijzigingen.

Meer in het algemeen behoudt Talent zich het recht voor om wijzigingen van welke aard ook aan de inhoud van de website aan te brengen.

 

4.5 – Overmacht

Talent wordt van alle aansprakelijkheid ontheven indien de niet-nakoming van alle of een deel van de verplichtingen op grond van deze AGV het gevolg is van een geval van overmacht.

In deze AGV betekent overmacht een onvoorzienbare en/of onvermijdelijke gebeurtenis waarop Talent geen invloed kan uitoefenen (zoals een tekortkoming van de websitebeheerder) en meer in het algemeen zoals bedoeld in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de uitvoering van de dienstverlening op grond van deze AGV, of enige verplichting van Talent op grond van deze AGV, wordt verhinderd, beperkt of verstoord door een geval van overmacht, is Talent vrijgesteld van de uitvoering van de betreffende contractuele verplichtingen.

 

5 – Wettelijke bepalingen

Talent is de eigenaar en exploitant van de website die toegankelijk is op https://www.talent.io.

Talent Club is een Franse vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) naar Frans recht, met een maatschappelijk kapitaal van 10.000 euro en maatschappelijke zetel in Paris 3ème, 86-90 rue Notre-Dame de Nazareth, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Parijs onder het nummer 810 131 771. Telefonisch contact opnemen kan op het nummer +33 7 62 53 53 31. De onderneming staat onder leiding van Nicolas Meunier.

De hosting van de website gebeurt door Heroku Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA (tel.: +33 1 (877) 563-4311). De servers van Heroku waarop de website van Talent draait, bevinden zich in de Europese Unie. De opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers wordt verzorgd door Amazon Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, die volgens het ‘EU-VS-privacyschild’ werkt, conform de vereisten van de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) betreffende de overdracht van gegevens naar bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd.

De website werd bij de CNIL aangegeven onder het nummer 1843673 v 0.

 

6 – Intellectuele eigendom

Het merk van de onderneming Talent, beeldmerken en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, teksten, commentaren en logo’s (al dan niet gedeponeerd) die op de website verschijnen, de algemene structuur van de website, net als de teksten, bewegende/stilstaande beelden, knowhow, tekeningen, illustraties, databanken en andere elementen waaruit de website van Talent bestaat, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Talent.

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen en patenten die eigendom zijn van Talent.  Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, extractie of gebruik, om welke reden en op welke drager ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Talent, is strikt verboden.

 

7 – Hyperlinks

Hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kunnen beschikbaar zijn op de website. Talent heeft geen controle over deze websites of de inhoud ervan. De publicatie van links naar de betreffende websites betekent geenszins dat Talent deze websites noch de inhoud, producten of diensten die daarop worden aangeboden, goedkeurt.

 

8 – Persoonsgegevens

Door uw registratie gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die we tijdens uw registratie verzamelen, kunnen opslaan, verwerken en gebruiken.  Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor Talent.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de registratie van de gebruiker en de commerciële relatie tussen de gebruiker en Talent. Geen van deze gegevens wordt ooit aan derde partijen doorgegeven, behalve op verzoek van een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie of gerechtelijke autoriteit.  Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacybeleid, dat u kunt raadplegen op de website https://www.talent.io/privacy.

 

9 – Referenties

Tenzij anders overeengekomen, mag Talent de naam van een rekruteerder die is geregistreerd op de website voor referentiedoeleinden op een elektronisch of ander document vermelden.

 

10 – Uitbesteding

Talent behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten waarvoor de onderneming op grond van deze overeenkomst verantwoordelijk is, vrijelijk uit te besteden.

 

11 – Overdracht

De gebruiker ziet uitdrukkelijk af van de overdracht, al dan niet tegen betaling, van alle of een deel van zijn/haar rechten en verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

 

12 – Diverse bepalingen

Aangezien deze algemene gebruiksvoorwaarden van Talent te allen tijde kunnen worden gewijzigd, wordt u verzocht deze geregeld te raadplegen.

Bij belangrijke of grote wijzigingen in de algemene voorwaarden van de dienstverlening van Talent wordt de pagina met de AGV op de website bijgewerkt. Indien u geregistreerd bent op de website, brengen wij u tevens per e-mail op de hoogte van eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen in de AGV worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van de website en worden binnen dertig (30) dagen na de publicatie van de nieuwe AGV voor de bestaande gebruikers van kracht. Indien u de nieuwe AGV afwijst nadat u in kennis bent gesteld van een wijziging, mag u de website niet langer gebruiken. Blijft u de website toch gebruiken, dan houdt dit uw aanvaarding van de betreffende wijzigingen in.

Deze AGV annuleren en vervangen de vorige AGV-versies van Talent.

De ongeldigheid van een van de bepalingen van deze AGV maakt de overige bepalingen van deze AGV niet ongeldig. Die blijven namelijk volledig van kracht en zijn bindend voor alle partijen.

Het feit dat Talent op geen enkel moment een beroep doet op een clausule van deze AGV en/of een schending door de gebruiker van een van zijn/haar verplichtingen op grond van deze AGV, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Talent van zijn recht om zich achteraf op deze clausules of contractuele verplichtingen te beroepen.

Geen enkele bijzondere voorwaarde kan deze AGV tenietdoen, tenzij formeel schriftelijk aanvaard door Talent. Elke tegenstrijdige bepaling waartegen een gebruiker zich verzet, zal daarom, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn ten aanzien van Talent, ongeacht wanneer deze onder zijn aandacht is gebracht.

 

13 – Toepasselijke wetgeving en toewijzing van jurisdictie

Het Franse recht is van toepassing op deze AGV. Alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie of de opzegging van deze AGV, worden voorgelegd aan de bevoegde jurisdictie van de ondernemingsrechtbank van Parijs.